Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  "BƏHR ƏL-ƏSRAR"

  “БЯЩР ЯЛ-ЯСРАР” (رارﺴﻻا رﺤﺒ) – енсиклопедик ясяр. Ясярин там ады “Бящр ялясрар фи мянягиб ял-яхйяр” (ﻲﻔ رارﺴﻻا رﺤﺒ رﺎﯾﺨﻻا ﺔﻔرﻌﻤ) вя йа “Бящр ял-ясрар фи мярифят ял-яхйяр”дир (رﺎﯾﺨﻻا ﺐﻘﺎﻧﻤ ﻲﻔ رارﺴﻻا رﺤﺒ). Бялх щакими Надир хан Мящяммядин тапшырыьы иля 1634–40 иллярдя Мащмуд ибн Вяли тяряфиндян фарс дилиндя йазылмышдыр. “Б. ял-Я.” 7 ъилддян (щяр бири 4 бюлмя олмагла) ибарятдир. Ясяр Йахын вя Орта Шярг юлкяляриндя, хцсцсиля Ярябистан, Тцркийя, Иран, Яфганыстан, Щиндистан вя Орта Асийада баш вермиш мцщцм иътимаи-сийаси щадисяляри ишыгландырыр. 1-ъи ъилддя космографийа, ъоьрафийа, минералоэийа, астролоэийа вя с., 2-ъи ъилддя пейьямбярляр, ислам дини вя хялифяляр, 3-ъц ъилддя Мящяммяд пейьямбярдян, 4-ъц ъилддя Тащириляр, Сяфявиляр, Саманиляр, Гязнявиляр, Сялъугиляр, Харязмшащлар вя б. сцлалялярдян, 6-ъы ъилддя Чинэиз хандан Щяштярханиляр сцлалясинин щакимиййятиня дяк олан дюврцн щадисяляриндян, 7-ъи ъилддя ися Ямир Теймурдан бящс олунур. Ясярин йалныз 1-ъи вя 6-ъы ъилдляри дюврцмцзядяк эялиб чатмышдыр. Ялйазмалары Б.Британийанын Индиа оффиъе (Щиндистан дяфтярханасы) китабханасында вя Юзбякистан ЕА-нын Шяргшцнаслыг Ин-тунун фондунда сахланылыр. “Б. ял-Я.”-ын бязи щиссяляри В.В. Бартолд тяряфиндян рус дилиня тяръцмя олунмуш вя Алматыда няшр едилмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  "BƏHR ƏL-ƏSRAR"

  “БЯЩР ЯЛ-ЯСРАР” (رارﺴﻻا رﺤﺒ) – енсиклопедик ясяр. Ясярин там ады “Бящр ялясрар фи мянягиб ял-яхйяр” (ﻲﻔ رارﺴﻻا رﺤﺒ رﺎﯾﺨﻻا ﺔﻔرﻌﻤ) вя йа “Бящр ял-ясрар фи мярифят ял-яхйяр”дир (رﺎﯾﺨﻻا ﺐﻘﺎﻧﻤ ﻲﻔ رارﺴﻻا رﺤﺒ). Бялх щакими Надир хан Мящяммядин тапшырыьы иля 1634–40 иллярдя Мащмуд ибн Вяли тяряфиндян фарс дилиндя йазылмышдыр. “Б. ял-Я.” 7 ъилддян (щяр бири 4 бюлмя олмагла) ибарятдир. Ясяр Йахын вя Орта Шярг юлкяляриндя, хцсцсиля Ярябистан, Тцркийя, Иран, Яфганыстан, Щиндистан вя Орта Асийада баш вермиш мцщцм иътимаи-сийаси щадисяляри ишыгландырыр. 1-ъи ъилддя космографийа, ъоьрафийа, минералоэийа, астролоэийа вя с., 2-ъи ъилддя пейьямбярляр, ислам дини вя хялифяляр, 3-ъц ъилддя Мящяммяд пейьямбярдян, 4-ъц ъилддя Тащириляр, Сяфявиляр, Саманиляр, Гязнявиляр, Сялъугиляр, Харязмшащлар вя б. сцлалялярдян, 6-ъы ъилддя Чинэиз хандан Щяштярханиляр сцлалясинин щакимиййятиня дяк олан дюврцн щадисяляриндян, 7-ъи ъилддя ися Ямир Теймурдан бящс олунур. Ясярин йалныз 1-ъи вя 6-ъы ъилдляри дюврцмцзядяк эялиб чатмышдыр. Ялйазмалары Б.Британийанын Индиа оффиъе (Щиндистан дяфтярханасы) китабханасында вя Юзбякистан ЕА-нын Шяргшцнаслыг Ин-тунун фондунда сахланылыр. “Б. ял-Я.”-ын бязи щиссяляри В.В. Бартолд тяряфиндян рус дилиня тяръцмя олунмуш вя Алматыда няшр едилмишдир.

  "BƏHR ƏL-ƏSRAR"

  “БЯЩР ЯЛ-ЯСРАР” (رارﺴﻻا رﺤﺒ) – енсиклопедик ясяр. Ясярин там ады “Бящр ялясрар фи мянягиб ял-яхйяр” (ﻲﻔ رارﺴﻻا رﺤﺒ رﺎﯾﺨﻻا ﺔﻔرﻌﻤ) вя йа “Бящр ял-ясрар фи мярифят ял-яхйяр”дир (رﺎﯾﺨﻻا ﺐﻘﺎﻧﻤ ﻲﻔ رارﺴﻻا رﺤﺒ). Бялх щакими Надир хан Мящяммядин тапшырыьы иля 1634–40 иллярдя Мащмуд ибн Вяли тяряфиндян фарс дилиндя йазылмышдыр. “Б. ял-Я.” 7 ъилддян (щяр бири 4 бюлмя олмагла) ибарятдир. Ясяр Йахын вя Орта Шярг юлкяляриндя, хцсцсиля Ярябистан, Тцркийя, Иран, Яфганыстан, Щиндистан вя Орта Асийада баш вермиш мцщцм иътимаи-сийаси щадисяляри ишыгландырыр. 1-ъи ъилддя космографийа, ъоьрафийа, минералоэийа, астролоэийа вя с., 2-ъи ъилддя пейьямбярляр, ислам дини вя хялифяляр, 3-ъц ъилддя Мящяммяд пейьямбярдян, 4-ъц ъилддя Тащириляр, Сяфявиляр, Саманиляр, Гязнявиляр, Сялъугиляр, Харязмшащлар вя б. сцлалялярдян, 6-ъы ъилддя Чинэиз хандан Щяштярханиляр сцлалясинин щакимиййятиня дяк олан дюврцн щадисяляриндян, 7-ъи ъилддя ися Ямир Теймурдан бящс олунур. Ясярин йалныз 1-ъи вя 6-ъы ъилдляри дюврцмцзядяк эялиб чатмышдыр. Ялйазмалары Б.Британийанын Индиа оффиъе (Щиндистан дяфтярханасы) китабханасында вя Юзбякистан ЕА-нын Шяргшцнаслыг Ин-тунун фондунда сахланылыр. “Б. ял-Я.”-ын бязи щиссяляри В.В. Бартолд тяряфиндян рус дилиня тяръцмя олунмуш вя Алматыда няшр едилмишдир.