Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏHRAM

  БЯЩРАМ, Беграм, Баграм – Яфганыстан яразисиндя гядим шящяр. Харабалыглары Кабилдян 60 км шм.-да, индики Чарикар ш. йахынлыьындадыр. 1936 илдян франсыз археологлары Ж. Акен, Р. Эиршман вя б. тяряфиндян тядгиг едилмишдир. Б.-нин йериндя илк шящяр мяскяни е.я. 6 ясрдян эеъ олмайараг салынмышдыр, Бюйцк Кир тяряфиндян даьыдылмыш, лакин е.я 6 ясрин сонлары – 5 ясрин яввялляриндя Ы Дара тяряфиндян бярпа олунмушдур. Бязи алимляр Б.-ын йериндя, йахуд йахынлыьында е.я. 329 илдя Македонийалы Исэяндярин ямри иля Гафгаз Исэяндяриййяси шящяринин тикилдийини ещтимал едирляр. Йунан-Бялх падшащлыьынын ясас шящярляриндян бири олмушдур. Кушан падшащлыьы дюврцндя Б.-ын щакимляри Б.-ын Бюйцк Ипяк йолунун мцщцм нюгтясиндя йерляшмясиндян мящарятля ис- тифадя етдикляри цчцн шящяр чичяклянмя дюврцнц йашамышдыр. Ерамызын 1 ясриндя шящяр Каписи (Каписа) ады алтында Кушан падшащлыьынын йай пайтахты олмушдур. 241 илдя Сасаниляр шящяри яля кечиряряк гарят етмишляр. Б.-ын сакинляр тяряфиндян тярк олунмасыны 4 ясрин 2-ъи йарысында Кабилин чичяклянмяси иля баьлайырлар. Шящяр планлы шякилдя тикилмиш, бцръляри олан мющкям диварла ящатя олунмушду. Мяркязи кцчя, сарай, евляр ашкар олунмушдур. Мцхтялиф йерли вя идхал (Щиндистан, Чин, Аралыг дянизи юлкяляриндян) бядии мямулатлар (керамика, шцшя, тунъ щейкялляр вя габлар) тапылмышдыр. Бу яшйалар арасында е.я. 1 яср – ерамызын 4 ясриня аид едилян вя стилистик бахымдан щямин дюврдяки Щиндистан щейкялтярашлыьына охшар олан фил дишиндян дцзялдилмиш мямулатлар сечилир (Кабил музейи; Эиме музейи, Парис). Ряггасялярин тясвир олундуьу ойма, сцмцк лювщяъикляр дя бу група аиддир.

  Фил дишиндян щейкялъик. Бящрам. Ерамызын 1–2 ясрляри.
  Эиме музейи. Франса.


Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏHRAM

  БЯЩРАМ, Беграм, Баграм – Яфганыстан яразисиндя гядим шящяр. Харабалыглары Кабилдян 60 км шм.-да, индики Чарикар ш. йахынлыьындадыр. 1936 илдян франсыз археологлары Ж. Акен, Р. Эиршман вя б. тяряфиндян тядгиг едилмишдир. Б.-нин йериндя илк шящяр мяскяни е.я. 6 ясрдян эеъ олмайараг салынмышдыр, Бюйцк Кир тяряфиндян даьыдылмыш, лакин е.я 6 ясрин сонлары – 5 ясрин яввялляриндя Ы Дара тяряфиндян бярпа олунмушдур. Бязи алимляр Б.-ын йериндя, йахуд йахынлыьында е.я. 329 илдя Македонийалы Исэяндярин ямри иля Гафгаз Исэяндяриййяси шящяринин тикилдийини ещтимал едирляр. Йунан-Бялх падшащлыьынын ясас шящярляриндян бири олмушдур. Кушан падшащлыьы дюврцндя Б.-ын щакимляри Б.-ын Бюйцк Ипяк йолунун мцщцм нюгтясиндя йерляшмясиндян мящарятля ис- тифадя етдикляри цчцн шящяр чичяклянмя дюврцнц йашамышдыр. Ерамызын 1 ясриндя шящяр Каписи (Каписа) ады алтында Кушан падшащлыьынын йай пайтахты олмушдур. 241 илдя Сасаниляр шящяри яля кечиряряк гарят етмишляр. Б.-ын сакинляр тяряфиндян тярк олунмасыны 4 ясрин 2-ъи йарысында Кабилин чичяклянмяси иля баьлайырлар. Шящяр планлы шякилдя тикилмиш, бцръляри олан мющкям диварла ящатя олунмушду. Мяркязи кцчя, сарай, евляр ашкар олунмушдур. Мцхтялиф йерли вя идхал (Щиндистан, Чин, Аралыг дянизи юлкяляриндян) бядии мямулатлар (керамика, шцшя, тунъ щейкялляр вя габлар) тапылмышдыр. Бу яшйалар арасында е.я. 1 яср – ерамызын 4 ясриня аид едилян вя стилистик бахымдан щямин дюврдяки Щиндистан щейкялтярашлыьына охшар олан фил дишиндян дцзялдилмиш мямулатлар сечилир (Кабил музейи; Эиме музейи, Парис). Ряггасялярин тясвир олундуьу ойма, сцмцк лювщяъикляр дя бу група аиддир.

  Фил дишиндян щейкялъик. Бящрам. Ерамызын 1–2 ясрляри.
  Эиме музейи. Франса.


  BƏHRAM

  БЯЩРАМ, Беграм, Баграм – Яфганыстан яразисиндя гядим шящяр. Харабалыглары Кабилдян 60 км шм.-да, индики Чарикар ш. йахынлыьындадыр. 1936 илдян франсыз археологлары Ж. Акен, Р. Эиршман вя б. тяряфиндян тядгиг едилмишдир. Б.-нин йериндя илк шящяр мяскяни е.я. 6 ясрдян эеъ олмайараг салынмышдыр, Бюйцк Кир тяряфиндян даьыдылмыш, лакин е.я 6 ясрин сонлары – 5 ясрин яввялляриндя Ы Дара тяряфиндян бярпа олунмушдур. Бязи алимляр Б.-ын йериндя, йахуд йахынлыьында е.я. 329 илдя Македонийалы Исэяндярин ямри иля Гафгаз Исэяндяриййяси шящяринин тикилдийини ещтимал едирляр. Йунан-Бялх падшащлыьынын ясас шящярляриндян бири олмушдур. Кушан падшащлыьы дюврцндя Б.-ын щакимляри Б.-ын Бюйцк Ипяк йолунун мцщцм нюгтясиндя йерляшмясиндян мящарятля ис- тифадя етдикляри цчцн шящяр чичяклянмя дюврцнц йашамышдыр. Ерамызын 1 ясриндя шящяр Каписи (Каписа) ады алтында Кушан падшащлыьынын йай пайтахты олмушдур. 241 илдя Сасаниляр шящяри яля кечиряряк гарят етмишляр. Б.-ын сакинляр тяряфиндян тярк олунмасыны 4 ясрин 2-ъи йарысында Кабилин чичяклянмяси иля баьлайырлар. Шящяр планлы шякилдя тикилмиш, бцръляри олан мющкям диварла ящатя олунмушду. Мяркязи кцчя, сарай, евляр ашкар олунмушдур. Мцхтялиф йерли вя идхал (Щиндистан, Чин, Аралыг дянизи юлкяляриндян) бядии мямулатлар (керамика, шцшя, тунъ щейкялляр вя габлар) тапылмышдыр. Бу яшйалар арасында е.я. 1 яср – ерамызын 4 ясриня аид едилян вя стилистик бахымдан щямин дюврдяки Щиндистан щейкялтярашлыьына охшар олан фил дишиндян дцзялдилмиш мямулатлар сечилир (Кабил музейи; Эиме музейи, Парис). Ряггасялярин тясвир олундуьу ойма, сцмцк лювщяъикляр дя бу група аиддир.

  Фил дишиндян щейкялъик. Бящрам. Ерамызын 1–2 ясрляри.
  Эиме музейи. Франса.