Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏHRAM ŞAH

  БЯЩРАМ ШАЩ, Йеминцддювля (тягр. 1084 –1157) – Гязняви щюкмдары [1117–57]. Султан ЫЫЫ Мясудун оьлудур. Атасынын юлцмцндян (1115) сонра щаки- миййят уьрунда башланан мцбаризядя гардашы Мялик Арслан гардашларыны мяьлуб едяряк султан олду. Б.ш. дайысы сялъуг султаны Сянъяря сыьынды. Ордусу иля Гязняйя дахил олан Сянъяр Б.ш.-ы тахта чыхарды. Султанынын Хорасана гайытмасындан истифадя едян Мялик Арслан Гязняни йенидян яля кечирди (1117), лакин бир мцддят сонра баш верян дюйцшдя ясир алынды вя юлдцрцлдц (1118). 1148 илдя Гязняни зябт едян гури щюкмдары Сейфяддин Сурини мяьлубиййятя уьрадыб едам етди. Гардашынын интигамыны алмаг мягсядиля гури Ялаяддин Щцсейн (Ъащансуз) Гязняйя щцъум етди вя шящяри тутуб йандырды (1150). Б.ш. Щиндистана чякилди, Ялаяддин Щцсейнин Сянъяр тяряфиндян мяьлуб вя ясир едилмясиндян сонра Гязняйя гайытды (1152).
  Б.ш. ъомярд вя ядалятли бир щюкмдар олмушдур. Елмя, ядябиййата бюйцк мараг эюстярмиш, алим вя шаирляри щимайя етмишдир. Зянэин китабхана йаратмышдыр. Б.ш.-ын щакимиййят илляри Гязнядя елм вя мядяниййятин сон чичяклянмя дюврц олмушдур. Дюврцн мцяллифляри (Ябцл-Мяали Ширази, Сейид Щясян
  Гязняви, Шящабяддин Яли, Мясуди Сяди Сялман вя б.) ясярлярини она итщаф етмишляр.
  Яд.: Мерчил Е. Эазнелилер девлети. ТТК, Анкара. 1989.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏHRAM ŞAH

  БЯЩРАМ ШАЩ, Йеминцддювля (тягр. 1084 –1157) – Гязняви щюкмдары [1117–57]. Султан ЫЫЫ Мясудун оьлудур. Атасынын юлцмцндян (1115) сонра щаки- миййят уьрунда башланан мцбаризядя гардашы Мялик Арслан гардашларыны мяьлуб едяряк султан олду. Б.ш. дайысы сялъуг султаны Сянъяря сыьынды. Ордусу иля Гязняйя дахил олан Сянъяр Б.ш.-ы тахта чыхарды. Султанынын Хорасана гайытмасындан истифадя едян Мялик Арслан Гязняни йенидян яля кечирди (1117), лакин бир мцддят сонра баш верян дюйцшдя ясир алынды вя юлдцрцлдц (1118). 1148 илдя Гязняни зябт едян гури щюкмдары Сейфяддин Сурини мяьлубиййятя уьрадыб едам етди. Гардашынын интигамыны алмаг мягсядиля гури Ялаяддин Щцсейн (Ъащансуз) Гязняйя щцъум етди вя шящяри тутуб йандырды (1150). Б.ш. Щиндистана чякилди, Ялаяддин Щцсейнин Сянъяр тяряфиндян мяьлуб вя ясир едилмясиндян сонра Гязняйя гайытды (1152).
  Б.ш. ъомярд вя ядалятли бир щюкмдар олмушдур. Елмя, ядябиййата бюйцк мараг эюстярмиш, алим вя шаирляри щимайя етмишдир. Зянэин китабхана йаратмышдыр. Б.ш.-ын щакимиййят илляри Гязнядя елм вя мядяниййятин сон чичяклянмя дюврц олмушдур. Дюврцн мцяллифляри (Ябцл-Мяали Ширази, Сейид Щясян
  Гязняви, Шящабяддин Яли, Мясуди Сяди Сялман вя б.) ясярлярини она итщаф етмишляр.
  Яд.: Мерчил Е. Эазнелилер девлети. ТТК, Анкара. 1989.

  BƏHRAM ŞAH

  БЯЩРАМ ШАЩ, Йеминцддювля (тягр. 1084 –1157) – Гязняви щюкмдары [1117–57]. Султан ЫЫЫ Мясудун оьлудур. Атасынын юлцмцндян (1115) сонра щаки- миййят уьрунда башланан мцбаризядя гардашы Мялик Арслан гардашларыны мяьлуб едяряк султан олду. Б.ш. дайысы сялъуг султаны Сянъяря сыьынды. Ордусу иля Гязняйя дахил олан Сянъяр Б.ш.-ы тахта чыхарды. Султанынын Хорасана гайытмасындан истифадя едян Мялик Арслан Гязняни йенидян яля кечирди (1117), лакин бир мцддят сонра баш верян дюйцшдя ясир алынды вя юлдцрцлдц (1118). 1148 илдя Гязняни зябт едян гури щюкмдары Сейфяддин Сурини мяьлубиййятя уьрадыб едам етди. Гардашынын интигамыны алмаг мягсядиля гури Ялаяддин Щцсейн (Ъащансуз) Гязняйя щцъум етди вя шящяри тутуб йандырды (1150). Б.ш. Щиндистана чякилди, Ялаяддин Щцсейнин Сянъяр тяряфиндян мяьлуб вя ясир едилмясиндян сонра Гязняйя гайытды (1152).
  Б.ш. ъомярд вя ядалятли бир щюкмдар олмушдур. Елмя, ядябиййата бюйцк мараг эюстярмиш, алим вя шаирляри щимайя етмишдир. Зянэин китабхана йаратмышдыр. Б.ш.-ын щакимиййят илляри Гязнядя елм вя мядяниййятин сон чичяклянмя дюврц олмушдур. Дюврцн мцяллифляри (Ябцл-Мяали Ширази, Сейид Щясян
  Гязняви, Шящабяддин Яли, Мясуди Сяди Сялман вя б.) ясярлярини она итщаф етмишляр.
  Яд.: Мерчил Е. Эазнелилер девлети. ТТК, Анкара. 1989.