Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏHRAMOV Nadir Rəhim oğlu

  БЯЩРАМОВ Надир Рящим оьлу (15.3.1929, Нахчыван – 14.7.2000, Бакы) – Азярб. тарихчиси, тарих е.д. (1972), проф. (1982). Нахчыван Дювлят Мцяллимляр Ин- туну (1947), АДУ (индики БДУ; 1947–48) вя МДУ-да (1948–52) тящсил алмышдыр. Азярб. Нефт вя Кимйа Ин-тунда вя А. Зейналлы ад. мусиги мяктябиндя мцяллим (1963–65), Азярб. Технолоэийа Ун-тиндя мцяллим, баш мцяллим, досент вя проф. олмушдур (1965–2000). Азярб. нефт сянайесинин тарихиня даир бир чох ясярин, о ъцмлядян 6 китаб вя елми-методик вясаитин мцяллифидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏHRAMOV Nadir Rəhim oğlu

  БЯЩРАМОВ Надир Рящим оьлу (15.3.1929, Нахчыван – 14.7.2000, Бакы) – Азярб. тарихчиси, тарих е.д. (1972), проф. (1982). Нахчыван Дювлят Мцяллимляр Ин- туну (1947), АДУ (индики БДУ; 1947–48) вя МДУ-да (1948–52) тящсил алмышдыр. Азярб. Нефт вя Кимйа Ин-тунда вя А. Зейналлы ад. мусиги мяктябиндя мцяллим (1963–65), Азярб. Технолоэийа Ун-тиндя мцяллим, баш мцяллим, досент вя проф. олмушдур (1965–2000). Азярб. нефт сянайесинин тарихиня даир бир чох ясярин, о ъцмлядян 6 китаб вя елми-методик вясаитин мцяллифидир.

  BƏHRAMOV Nadir Rəhim oğlu

  БЯЩРАМОВ Надир Рящим оьлу (15.3.1929, Нахчыван – 14.7.2000, Бакы) – Азярб. тарихчиси, тарих е.д. (1972), проф. (1982). Нахчыван Дювлят Мцяллимляр Ин- туну (1947), АДУ (индики БДУ; 1947–48) вя МДУ-да (1948–52) тящсил алмышдыр. Азярб. Нефт вя Кимйа Ин-тунда вя А. Зейналлы ад. мусиги мяктябиндя мцяллим (1963–65), Азярб. Технолоэийа Ун-тиндя мцяллим, баш мцяллим, досент вя проф. олмушдур (1965–2000). Азярб. нефт сянайесинин тарихиня даир бир чох ясярин, о ъцмлядян 6 китаб вя елми-методик вясаитин мцяллифидир.