Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CƏFƏROV SƏYƏDDİN MƏŞƏDİ OĞLU


  ЪЯФЯРОВ Сяййяддин Мяшяди оьлу [д.15.2.1949, Ханлар ш. (индики Эюйэюл ш.)] – кибернетика вя идаряетмя сащясиндя Азярб. алими, техника е.д. (1989), проф. (1990). 1971 илдя Азярб. Нефт вя Кимйа Ин-туну (АзНКИ; индики АДНА) битир- мишдир. 1971–80 иллярдя “Нефткимйаавтомат” ЕТ вя Лайищя Ин-тунда, 1980–89 иллярдя АзНКИ-дя мцхтялиф вязифялярдя чалышмышдыр. 1990 илдян АДНА-нын проф.- удур. Елми ишляри мцасир идаряетмя нязяриййясиня, интеллектуал системлярин гурулма принсипляриня аиддир. 100-дян чох елми ясярин мцяллифидир. Бейнялхалг елми конфрансларда чыхыш етмишдир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.
  Ясярляр и: Мцасир идаряетмя нязяриййяси (Р.Я. Ялийев вя М.Ъ. Бабайев иля бирликдя). Б., 2002; Интеллектуал системлярин гурулма принсипляри (башгалары иля бирликдя). Б., 2005.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CƏFƏROV SƏYƏDDİN MƏŞƏDİ OĞLU


  ЪЯФЯРОВ Сяййяддин Мяшяди оьлу [д.15.2.1949, Ханлар ш. (индики Эюйэюл ш.)] – кибернетика вя идаряетмя сащясиндя Азярб. алими, техника е.д. (1989), проф. (1990). 1971 илдя Азярб. Нефт вя Кимйа Ин-туну (АзНКИ; индики АДНА) битир- мишдир. 1971–80 иллярдя “Нефткимйаавтомат” ЕТ вя Лайищя Ин-тунда, 1980–89 иллярдя АзНКИ-дя мцхтялиф вязифялярдя чалышмышдыр. 1990 илдян АДНА-нын проф.- удур. Елми ишляри мцасир идаряетмя нязяриййясиня, интеллектуал системлярин гурулма принсипляриня аиддир. 100-дян чох елми ясярин мцяллифидир. Бейнялхалг елми конфрансларда чыхыш етмишдир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.
  Ясярляр и: Мцасир идаряетмя нязяриййяси (Р.Я. Ялийев вя М.Ъ. Бабайев иля бирликдя). Б., 2002; Интеллектуал системлярин гурулма принсипляри (башгалары иля бирликдя). Б., 2005.

  CƏFƏROV SƏYƏDDİN MƏŞƏDİ OĞLU


  ЪЯФЯРОВ Сяййяддин Мяшяди оьлу [д.15.2.1949, Ханлар ш. (индики Эюйэюл ш.)] – кибернетика вя идаряетмя сащясиндя Азярб. алими, техника е.д. (1989), проф. (1990). 1971 илдя Азярб. Нефт вя Кимйа Ин-туну (АзНКИ; индики АДНА) битир- мишдир. 1971–80 иллярдя “Нефткимйаавтомат” ЕТ вя Лайищя Ин-тунда, 1980–89 иллярдя АзНКИ-дя мцхтялиф вязифялярдя чалышмышдыр. 1990 илдян АДНА-нын проф.- удур. Елми ишляри мцасир идаряетмя нязяриййясиня, интеллектуал системлярин гурулма принсипляриня аиддир. 100-дян чох елми ясярин мцяллифидир. Бейнялхалг елми конфрансларда чыхыш етмишдир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.
  Ясярляр и: Мцасир идаряетмя нязяриййяси (Р.Я. Ялийев вя М.Ъ. Бабайев иля бирликдя). Б., 2002; Интеллектуал системлярин гурулма принсипляри (башгалары иля бирликдя). Б., 2005.