Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CƏFƏROV TELMAN HƏMZAĞA OĞLU


  ЪЯФЯРОВ Телман Щямзаьа оьлу (д.22.7.1963, Йардымлы р-нунун Вялиханлы к.) – Азярб. ядябиййатшцнасы, тяръцмячи. Филолоэийа е.д. (2004), проф. (2009). Азярб. Педагожи Рус Дили вя Ядябиййаты Ин-туну (индики БСУ) битирмишдир (1985). “Мцтяръим” Тяръцмя вя Няшриййат-Полиграфийа Мяркязинин тясисчиси вя директору (1993 илдян), “Мцтяръим” журналынын баш редактору (1996 илдян), БСУ няздиндяки мяктяб-лисей комплексинин директорудур (1996 илдян). Тядгигатлары гядим рус ядябиййатында славйан-тцрк ялагяляриня, ядябиййат тарихиня вя тяръцмя проблемляриня щяср олунмушдур.200-дян чох елми ясярин, о ъцмлядян монографийаларын мцяллифидир. Ясярляр и: Тюркские элементы в русской литературе XV–XVII веков. М., 2003; XV–XVII Йцзйыл Рус Едебийатында Тцрклер. Анкара, 2010; Аврасийачылыг идейалары мцасирлик призмасында. Б.,2010.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CƏFƏROV TELMAN HƏMZAĞA OĞLU


  ЪЯФЯРОВ Телман Щямзаьа оьлу (д.22.7.1963, Йардымлы р-нунун Вялиханлы к.) – Азярб. ядябиййатшцнасы, тяръцмячи. Филолоэийа е.д. (2004), проф. (2009). Азярб. Педагожи Рус Дили вя Ядябиййаты Ин-туну (индики БСУ) битирмишдир (1985). “Мцтяръим” Тяръцмя вя Няшриййат-Полиграфийа Мяркязинин тясисчиси вя директору (1993 илдян), “Мцтяръим” журналынын баш редактору (1996 илдян), БСУ няздиндяки мяктяб-лисей комплексинин директорудур (1996 илдян). Тядгигатлары гядим рус ядябиййатында славйан-тцрк ялагяляриня, ядябиййат тарихиня вя тяръцмя проблемляриня щяср олунмушдур.200-дян чох елми ясярин, о ъцмлядян монографийаларын мцяллифидир. Ясярляр и: Тюркские элементы в русской литературе XV–XVII веков. М., 2003; XV–XVII Йцзйыл Рус Едебийатында Тцрклер. Анкара, 2010; Аврасийачылыг идейалары мцасирлик призмасында. Б.,2010.

  CƏFƏROV TELMAN HƏMZAĞA OĞLU


  ЪЯФЯРОВ Телман Щямзаьа оьлу (д.22.7.1963, Йардымлы р-нунун Вялиханлы к.) – Азярб. ядябиййатшцнасы, тяръцмячи. Филолоэийа е.д. (2004), проф. (2009). Азярб. Педагожи Рус Дили вя Ядябиййаты Ин-туну (индики БСУ) битирмишдир (1985). “Мцтяръим” Тяръцмя вя Няшриййат-Полиграфийа Мяркязинин тясисчиси вя директору (1993 илдян), “Мцтяръим” журналынын баш редактору (1996 илдян), БСУ няздиндяки мяктяб-лисей комплексинин директорудур (1996 илдян). Тядгигатлары гядим рус ядябиййатында славйан-тцрк ялагяляриня, ядябиййат тарихиня вя тяръцмя проблемляриня щяср олунмушдур.200-дян чох елми ясярин, о ъцмлядян монографийаларын мцяллифидир. Ясярляр и: Тюркские элементы в русской литературе XV–XVII веков. М., 2003; XV–XVII Йцзйыл Рус Едебийатында Тцрклер. Анкара, 2010; Аврасийачылыг идейалары мцасирлик призмасында. Б.,2010.