Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CƏFƏROV VALEH CABBAR OĞLU


  ЪЯФЯРОВ Валещ Ъаббар оьлу (д.2.11.1943, Эядябяй р-нунун Арыгыран к.) – Азярб. кимйачысы, кимйа е.д. (2009), АМЕА-нын м. цзвц (2014). Азярб. Нефт вя Кимйа Ин-туну (индики АДНА) битирмишдир (1967). Азярб. ЕА Полимер Материаллары Ин-тунда директор мцавини (1980– 84), баш мцщяндис (1984–1991), Щ. Зярдаби ад. Эянъя Дювлят Педагожи Ин-тунда елми-тядгигат бюлмясинин вя аспирантура шюбясинин мцдири (1991–93) ишлямишдир; 1993 илдян АМЕА Полимер Материаллары Ин-тунда директор мцавини, щямчинин еколоэийа вя технолоэийа проблемляри лабораторийасынын мцдири вязифяляриндя чалышыр. Тядгигатлары полимер композисийа материалларынын алынмасына щяср едилмишдир. 150 елми ясярин мцяллифидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CƏFƏROV VALEH CABBAR OĞLU


  ЪЯФЯРОВ Валещ Ъаббар оьлу (д.2.11.1943, Эядябяй р-нунун Арыгыран к.) – Азярб. кимйачысы, кимйа е.д. (2009), АМЕА-нын м. цзвц (2014). Азярб. Нефт вя Кимйа Ин-туну (индики АДНА) битирмишдир (1967). Азярб. ЕА Полимер Материаллары Ин-тунда директор мцавини (1980– 84), баш мцщяндис (1984–1991), Щ. Зярдаби ад. Эянъя Дювлят Педагожи Ин-тунда елми-тядгигат бюлмясинин вя аспирантура шюбясинин мцдири (1991–93) ишлямишдир; 1993 илдян АМЕА Полимер Материаллары Ин-тунда директор мцавини, щямчинин еколоэийа вя технолоэийа проблемляри лабораторийасынын мцдири вязифяляриндя чалышыр. Тядгигатлары полимер композисийа материалларынын алынмасына щяср едилмишдир. 150 елми ясярин мцяллифидир.

  CƏFƏROV VALEH CABBAR OĞLU


  ЪЯФЯРОВ Валещ Ъаббар оьлу (д.2.11.1943, Эядябяй р-нунун Арыгыран к.) – Азярб. кимйачысы, кимйа е.д. (2009), АМЕА-нын м. цзвц (2014). Азярб. Нефт вя Кимйа Ин-туну (индики АДНА) битирмишдир (1967). Азярб. ЕА Полимер Материаллары Ин-тунда директор мцавини (1980– 84), баш мцщяндис (1984–1991), Щ. Зярдаби ад. Эянъя Дювлят Педагожи Ин-тунда елми-тядгигат бюлмясинин вя аспирантура шюбясинин мцдири (1991–93) ишлямишдир; 1993 илдян АМЕА Полимер Материаллары Ин-тунда директор мцавини, щямчинин еколоэийа вя технолоэийа проблемляри лабораторийасынын мцдири вязифяляриндя чалышыр. Тядгигатлары полимер композисийа материалларынын алынмасына щяср едилмишдир. 150 елми ясярин мцяллифидир.