Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CƏFƏROV ZEYNAL RZA OĞLU


  ЪЯФЯРОВ Зейнал Рза оьлу (д.25.6.1929, Эоранбой р-нунун Борсунлу к.) – Азярб. оториноларингологу, тибб е.д. (1989), проф. (1990). Куйбышев (индики Самара) Тибб Ин-туну битирмишдир (1956). 1968 илдян Азярб. Дювлят Тибб Ин-тунун гулаг, бурун, боьаз хястяликляри кафедрасында (1982–95 иллярдя кафедра мцдири, 1995 илдян проф.) ишляйир. Тядгигатлары мцхтялиф пешя сащяляриндя чалышан ишчилярдя боьаз, гулаг хястяликляринин юйрянилмясиня щяср едилмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CƏFƏROV ZEYNAL RZA OĞLU


  ЪЯФЯРОВ Зейнал Рза оьлу (д.25.6.1929, Эоранбой р-нунун Борсунлу к.) – Азярб. оториноларингологу, тибб е.д. (1989), проф. (1990). Куйбышев (индики Самара) Тибб Ин-туну битирмишдир (1956). 1968 илдян Азярб. Дювлят Тибб Ин-тунун гулаг, бурун, боьаз хястяликляри кафедрасында (1982–95 иллярдя кафедра мцдири, 1995 илдян проф.) ишляйир. Тядгигатлары мцхтялиф пешя сащяляриндя чалышан ишчилярдя боьаз, гулаг хястяликляринин юйрянилмясиня щяср едилмишдир.

  CƏFƏROV ZEYNAL RZA OĞLU


  ЪЯФЯРОВ Зейнал Рза оьлу (д.25.6.1929, Эоранбой р-нунун Борсунлу к.) – Азярб. оториноларингологу, тибб е.д. (1989), проф. (1990). Куйбышев (индики Самара) Тибб Ин-туну битирмишдир (1956). 1968 илдян Азярб. Дювлят Тибб Ин-тунун гулаг, бурун, боьаз хястяликляри кафедрасында (1982–95 иллярдя кафедра мцдири, 1995 илдян проф.) ишляйир. Тядгигатлары мцхтялиф пешя сащяляриндя чалышан ишчилярдя боьаз, гулаг хястяликляринин юйрянилмясиня щяср едилмишдир.