Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CƏFƏROVA BAHAR CUMAY QIZI

  ЪЯФЯРОВА Бащар Ъумай гызы (д.3.5.1953, Шяки ш.) – Азярб. филологу, дилчи, филолоэийа е.д. (2007). Азярб. Педагожи Хариъи Дилляр Ин-туну (1974) битирмишдир. 2009 илдян Азярб. Респ. Фювгяладя Щаллар Назирлийи Академийасынын щуманитар фянляр кафедрасынын мцдиридир. Тядгигатлары терминоложи лцьятлярин елми ясаслары вя тяртиби принсипляриня, инэилис вя Азярб. дилляриндя феилин заманлар системиня щяср олунмушдур. 50-дян чох елми ясярин, о ъцмлядян бир монографийанын мцяллифидир. Ясярляр и: Терминоложи лцьятчилик мясяляляри. Б., 1999; Инэилис вя Азярбайъан дилляриндя феилин заманлар системи. Б., 2004.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CƏFƏROVA BAHAR CUMAY QIZI

  ЪЯФЯРОВА Бащар Ъумай гызы (д.3.5.1953, Шяки ш.) – Азярб. филологу, дилчи, филолоэийа е.д. (2007). Азярб. Педагожи Хариъи Дилляр Ин-туну (1974) битирмишдир. 2009 илдян Азярб. Респ. Фювгяладя Щаллар Назирлийи Академийасынын щуманитар фянляр кафедрасынын мцдиридир. Тядгигатлары терминоложи лцьятлярин елми ясаслары вя тяртиби принсипляриня, инэилис вя Азярб. дилляриндя феилин заманлар системиня щяср олунмушдур. 50-дян чох елми ясярин, о ъцмлядян бир монографийанын мцяллифидир. Ясярляр и: Терминоложи лцьятчилик мясяляляри. Б., 1999; Инэилис вя Азярбайъан дилляриндя феилин заманлар системи. Б., 2004.

  CƏFƏROVA BAHAR CUMAY QIZI

  ЪЯФЯРОВА Бащар Ъумай гызы (д.3.5.1953, Шяки ш.) – Азярб. филологу, дилчи, филолоэийа е.д. (2007). Азярб. Педагожи Хариъи Дилляр Ин-туну (1974) битирмишдир. 2009 илдян Азярб. Респ. Фювгяладя Щаллар Назирлийи Академийасынын щуманитар фянляр кафедрасынын мцдиридир. Тядгигатлары терминоложи лцьятлярин елми ясаслары вя тяртиби принсипляриня, инэилис вя Азярб. дилляриндя феилин заманлар системиня щяср олунмушдур. 50-дян чох елми ясярин, о ъцмлядян бир монографийанын мцяллифидир. Ясярляр и: Терминоложи лцьятчилик мясяляляри. Б., 1999; Инэилис вя Азярбайъан дилляриндя феилин заманлар системи. Б., 2004.