Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CƏFƏROVA BƏSTİ ƏLİ QIZI


  ЪЯФЯРОВА Бясти Яли гызы (д. 13.6.1959,Бакы) – Азярб. актрисасы. Азярб. Респ. халг артисти (1998), проф. (2013). Азярб. Дювлят Инъясянят Ин-туну (А. Исэяндяровун синфини) битирмишдир (1980). Щя- мин илдян Азярб. Дювлят Академик Милли Драм Театрында фяалиййят эюстярир. Ъ.-нын сящня йарадыъылыьында лирик, психоложи-драматик, фаъия вя бязян дякомик характерли образлар ясас йер тутур: Назлы, Бянювшя (“Ялигулу евлянир”, Нишанлы гыз”, С. Рящман), Хавяр (“Иблис”, Щ. Ъавид), Солмаз, Пяри (“Од эялини”, “Сольун чичякляр”, Ъ. Ъаббарлы), Лаля (“Бцллур сарайда”, И. Яфяндийев), Бядидя (“Ганлы Ниэар”, С. Шендил), Пакизя (“Мирзя Шяфи Вазещ”, Н. Хязри), Аьабяйим аьа (“Щюкмдар вя гызы”, И. Яфяндийев), Ядиля (“Почт шюбясиндя хяйал”, Елчин), Федра (“Федра”, Ж. Расин), Афят (“Афят”, Щ. Ъавид) Натяван (“Хуршид бану Натяван”, И. Яфяндийев), Кесалийа (“Каш араба ашмайайды!…”, О. Ш. Иоселиани), Гадын (“Инсан сяси”, Ж. Кокто),
  Шящрябану ханым (“Мцсйю Жордан вя дярвиш Мястяли шащ”, М.Ф. Ахундзадя), Ханума (“Ханума”, А. Сагарелли). Ъ. щямчинин “Тядрис театры”нын (“Мян Дядя Горгуд…”, “Китаби-Дядя Горгуд” дастаны ясасында; “Тяскинлик вермяйи унутмайын”, С. Екзцперинин “Кичик шащзадя” ясяри ясасында), “Йуь” Дювлят театрынын (“Салам”, М. Шящрийарын “Щейдярбабайа салам” ясяри ясасында) щазырладыьы тамашаларда мараглы образлар йаратмыш, телевизийа тамашаларында (“Сольун чичякляр”, Ъ. Ъаббарлы; “Яр вя арвад” М. Байъийев; “Астана”, А. Дударев; “Аналар”, Я. Ъя- фярзадя вя с.), реж. О. Миргасымовун “Эцнайдын, мяляйим” (2008) филминдя чякилмишдир. 2004 илдян Азярбайъан Дювлят Мядяниййят вя Инъясянят Ун-тиндя педагожи фяалиййят эюстярир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CƏFƏROVA BƏSTİ ƏLİ QIZI


  ЪЯФЯРОВА Бясти Яли гызы (д. 13.6.1959,Бакы) – Азярб. актрисасы. Азярб. Респ. халг артисти (1998), проф. (2013). Азярб. Дювлят Инъясянят Ин-туну (А. Исэяндяровун синфини) битирмишдир (1980). Щя- мин илдян Азярб. Дювлят Академик Милли Драм Театрында фяалиййят эюстярир. Ъ.-нын сящня йарадыъылыьында лирик, психоложи-драматик, фаъия вя бязян дякомик характерли образлар ясас йер тутур: Назлы, Бянювшя (“Ялигулу евлянир”, Нишанлы гыз”, С. Рящман), Хавяр (“Иблис”, Щ. Ъавид), Солмаз, Пяри (“Од эялини”, “Сольун чичякляр”, Ъ. Ъаббарлы), Лаля (“Бцллур сарайда”, И. Яфяндийев), Бядидя (“Ганлы Ниэар”, С. Шендил), Пакизя (“Мирзя Шяфи Вазещ”, Н. Хязри), Аьабяйим аьа (“Щюкмдар вя гызы”, И. Яфяндийев), Ядиля (“Почт шюбясиндя хяйал”, Елчин), Федра (“Федра”, Ж. Расин), Афят (“Афят”, Щ. Ъавид) Натяван (“Хуршид бану Натяван”, И. Яфяндийев), Кесалийа (“Каш араба ашмайайды!…”, О. Ш. Иоселиани), Гадын (“Инсан сяси”, Ж. Кокто),
  Шящрябану ханым (“Мцсйю Жордан вя дярвиш Мястяли шащ”, М.Ф. Ахундзадя), Ханума (“Ханума”, А. Сагарелли). Ъ. щямчинин “Тядрис театры”нын (“Мян Дядя Горгуд…”, “Китаби-Дядя Горгуд” дастаны ясасында; “Тяскинлик вермяйи унутмайын”, С. Екзцперинин “Кичик шащзадя” ясяри ясасында), “Йуь” Дювлят театрынын (“Салам”, М. Шящрийарын “Щейдярбабайа салам” ясяри ясасында) щазырладыьы тамашаларда мараглы образлар йаратмыш, телевизийа тамашаларында (“Сольун чичякляр”, Ъ. Ъаббарлы; “Яр вя арвад” М. Байъийев; “Астана”, А. Дударев; “Аналар”, Я. Ъя- фярзадя вя с.), реж. О. Миргасымовун “Эцнайдын, мяляйим” (2008) филминдя чякилмишдир. 2004 илдян Азярбайъан Дювлят Мядяниййят вя Инъясянят Ун-тиндя педагожи фяалиййят эюстярир.

  CƏFƏROVA BƏSTİ ƏLİ QIZI


  ЪЯФЯРОВА Бясти Яли гызы (д. 13.6.1959,Бакы) – Азярб. актрисасы. Азярб. Респ. халг артисти (1998), проф. (2013). Азярб. Дювлят Инъясянят Ин-туну (А. Исэяндяровун синфини) битирмишдир (1980). Щя- мин илдян Азярб. Дювлят Академик Милли Драм Театрында фяалиййят эюстярир. Ъ.-нын сящня йарадыъылыьында лирик, психоложи-драматик, фаъия вя бязян дякомик характерли образлар ясас йер тутур: Назлы, Бянювшя (“Ялигулу евлянир”, Нишанлы гыз”, С. Рящман), Хавяр (“Иблис”, Щ. Ъавид), Солмаз, Пяри (“Од эялини”, “Сольун чичякляр”, Ъ. Ъаббарлы), Лаля (“Бцллур сарайда”, И. Яфяндийев), Бядидя (“Ганлы Ниэар”, С. Шендил), Пакизя (“Мирзя Шяфи Вазещ”, Н. Хязри), Аьабяйим аьа (“Щюкмдар вя гызы”, И. Яфяндийев), Ядиля (“Почт шюбясиндя хяйал”, Елчин), Федра (“Федра”, Ж. Расин), Афят (“Афят”, Щ. Ъавид) Натяван (“Хуршид бану Натяван”, И. Яфяндийев), Кесалийа (“Каш араба ашмайайды!…”, О. Ш. Иоселиани), Гадын (“Инсан сяси”, Ж. Кокто),
  Шящрябану ханым (“Мцсйю Жордан вя дярвиш Мястяли шащ”, М.Ф. Ахундзадя), Ханума (“Ханума”, А. Сагарелли). Ъ. щямчинин “Тядрис театры”нын (“Мян Дядя Горгуд…”, “Китаби-Дядя Горгуд” дастаны ясасында; “Тяскинлик вермяйи унутмайын”, С. Екзцперинин “Кичик шащзадя” ясяри ясасында), “Йуь” Дювлят театрынын (“Салам”, М. Шящрийарын “Щейдярбабайа салам” ясяри ясасында) щазырладыьы тамашаларда мараглы образлар йаратмыш, телевизийа тамашаларында (“Сольун чичякляр”, Ъ. Ъаббарлы; “Яр вя арвад” М. Байъийев; “Астана”, А. Дударев; “Аналар”, Я. Ъя- фярзадя вя с.), реж. О. Миргасымовун “Эцнайдын, мяляйим” (2008) филминдя чякилмишдир. 2004 илдян Азярбайъан Дювлят Мядяниййят вя Инъясянят Ун-тиндя педагожи фяалиййят эюстярир.