Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CƏFƏROVA RƏNA ƏLƏKBƏR QIZI

  ЪЯФЯРОВА Ряна Ялякбяр гызы (д.20.1.1953, Товуз) – Азярб. кимйачысы, кимйа е.д. (2006), Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1975). АМЕА-нын Й. Мям- мядялийев ад. Нефт-Кимйа Просесляри Ин- тунда бюйцк елми ишчи, апарыъы елми ишчи ишлямишдир; 2007 илдян баш елми ишчи вязифясиндя чалышыр. Тядгигатлары нефт вя нефт мящсуллары ясасында нефт лцминофорларынын ишляниб-щазырланмасы, онларын мцхтялиф физики вя физики-кимйяви цсулларла тядгиги вя тятбиги сащясиндядир. 115 елми ясярин мцяллифидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CƏFƏROVA RƏNA ƏLƏKBƏR QIZI

  ЪЯФЯРОВА Ряна Ялякбяр гызы (д.20.1.1953, Товуз) – Азярб. кимйачысы, кимйа е.д. (2006), Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1975). АМЕА-нын Й. Мям- мядялийев ад. Нефт-Кимйа Просесляри Ин- тунда бюйцк елми ишчи, апарыъы елми ишчи ишлямишдир; 2007 илдян баш елми ишчи вязифясиндя чалышыр. Тядгигатлары нефт вя нефт мящсуллары ясасында нефт лцминофорларынын ишляниб-щазырланмасы, онларын мцхтялиф физики вя физики-кимйяви цсулларла тядгиги вя тятбиги сащясиндядир. 115 елми ясярин мцяллифидир.

  CƏFƏROVA RƏNA ƏLƏKBƏR QIZI

  ЪЯФЯРОВА Ряна Ялякбяр гызы (д.20.1.1953, Товуз) – Азярб. кимйачысы, кимйа е.д. (2006), Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1975). АМЕА-нын Й. Мям- мядялийев ад. Нефт-Кимйа Просесляри Ин- тунда бюйцк елми ишчи, апарыъы елми ишчи ишлямишдир; 2007 илдян баш елми ишчи вязифясиндя чалышыр. Тядгигатлары нефт вя нефт мящсуллары ясасында нефт лцминофорларынын ишляниб-щазырланмасы, онларын мцхтялиф физики вя физики-кимйяви цсулларла тядгиги вя тятбиги сащясиндядир. 115 елми ясярин мцяллифидир.