Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CƏFƏRZADƏ GÖVHƏR HACI MƏCİD QIZI

  ЪЯФЯРЗАДЯ Эювщяр Щаъы Мяъид гызы, Шювгиййя (1883, Шамахы – 1936, Бакы)– Азярб. мцяллими. Илк тящсилини евдя алмышдыр. Шамахыда юз евиндя икисинифли гыз мяктяби (“Мяктяби-Шювгиййя”, 1912–18) ачараг бурада дярс демишдир. Ъ.-нин 1911–12 иллярдя “Мяктяб” вя “Ишыг” журналларында маариф, мядяниййят вя гадын азадлыьы мясяляляриня даир мягаляляри дяръ олунмушдур. Али тящсил алдыгдан сонра Ъ. Уъарда вя Бакынын бир сыра мяктябляриндя мцяллимлик етмиш, савад курсларында гадынлара дярс демишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CƏFƏRZADƏ GÖVHƏR HACI MƏCİD QIZI

  ЪЯФЯРЗАДЯ Эювщяр Щаъы Мяъид гызы, Шювгиййя (1883, Шамахы – 1936, Бакы)– Азярб. мцяллими. Илк тящсилини евдя алмышдыр. Шамахыда юз евиндя икисинифли гыз мяктяби (“Мяктяби-Шювгиййя”, 1912–18) ачараг бурада дярс демишдир. Ъ.-нин 1911–12 иллярдя “Мяктяб” вя “Ишыг” журналларында маариф, мядяниййят вя гадын азадлыьы мясяляляриня даир мягаляляри дяръ олунмушдур. Али тящсил алдыгдан сонра Ъ. Уъарда вя Бакынын бир сыра мяктябляриндя мцяллимлик етмиш, савад курсларында гадынлара дярс демишдир.

  CƏFƏRZADƏ GÖVHƏR HACI MƏCİD QIZI

  ЪЯФЯРЗАДЯ Эювщяр Щаъы Мяъид гызы, Шювгиййя (1883, Шамахы – 1936, Бакы)– Азярб. мцяллими. Илк тящсилини евдя алмышдыр. Шамахыда юз евиндя икисинифли гыз мяктяби (“Мяктяби-Шювгиййя”, 1912–18) ачараг бурада дярс демишдир. Ъ.-нин 1911–12 иллярдя “Мяктяб” вя “Ишыг” журналларында маариф, мядяниййят вя гадын азадлыьы мясяляляриня даир мягаляляри дяръ олунмушдур. Али тящсил алдыгдан сонра Ъ. Уъарда вя Бакынын бир сыра мяктябляриндя мцяллимлик етмиш, савад курсларында гадынлара дярс демишдир.