Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏHRƏ


  БЯЩРЯ (яр.بهرة ) – орта ясрлярдя Йахын Шярг юлкяляриндя, о ъцмлядян Азярб.-да торпаг вя судан истифадя едян кяндлилярдян мящсулла (буьда, арпа, дцйц вя с.) алынан верэи. Б. айры-айры дюврлярдя мцхтялиф щяъмдя (мящсулун тягр. 1/10–1/4-и гядяр) топланырды. 13–14 ясрлярдя сащибкар торпагларынын артмасы нятиъясиндя Б. эениш йайылмышды. Б. Азярб.-да малъящят, дящйек, чащарйек вя с. адларла йыьылырды.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏHRƏ


  БЯЩРЯ (яр.بهرة ) – орта ясрлярдя Йахын Шярг юлкяляриндя, о ъцмлядян Азярб.-да торпаг вя судан истифадя едян кяндлилярдян мящсулла (буьда, арпа, дцйц вя с.) алынан верэи. Б. айры-айры дюврлярдя мцхтялиф щяъмдя (мящсулун тягр. 1/10–1/4-и гядяр) топланырды. 13–14 ясрлярдя сащибкар торпагларынын артмасы нятиъясиндя Б. эениш йайылмышды. Б. Азярб.-да малъящят, дящйек, чащарйек вя с. адларла йыьылырды.

  BƏHRƏ


  БЯЩРЯ (яр.بهرة ) – орта ясрлярдя Йахын Шярг юлкяляриндя, о ъцмлядян Азярб.-да торпаг вя судан истифадя едян кяндлилярдян мящсулла (буьда, арпа, дцйц вя с.) алынан верэи. Б. айры-айры дюврлярдя мцхтялиф щяъмдя (мящсулун тягр. 1/10–1/4-и гядяр) топланырды. 13–14 ясрлярдя сащибкар торпагларынын артмасы нятиъясиндя Б. эениш йайылмышды. Б. Азярб.-да малъящят, дящйек, чащарйек вя с. адларла йыьылырды.