Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏHRƏMTƏPƏ SU QOVŞAĞI

  БЯЩРЯМТЯПЯ СУ ГОВШАЬЫ – Азярб. Респ.-нда Араз чайы цстцндя щидротехники комплекс. Имишли р-ну яразисиндядир. Муьан вя Мил дцзляриндя суварманы инкишаф етдирмяк мягсядиля тикилмиш вя 1958 илдя истифадяйя верилмишдир. Комплекся бянд, сугябуледиъи, дурулдуъулар, тянзимляйиъиляр вя с. дахилдир. Говшаьын су тутуму 2,01 млн. м3, файдалы щяъми 1,8 млн. м3, сащ. 0,6 км2-дир; тягр. 170 мин ща сащянин суварылмасында истифадя олунур. Муьан дцзцндяки Баш Муьан каналы вя Мил дцзцндяки Рясуларх каналы Б.с.г.-ндан башланыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏHRƏMTƏPƏ SU QOVŞAĞI

  БЯЩРЯМТЯПЯ СУ ГОВШАЬЫ – Азярб. Респ.-нда Араз чайы цстцндя щидротехники комплекс. Имишли р-ну яразисиндядир. Муьан вя Мил дцзляриндя суварманы инкишаф етдирмяк мягсядиля тикилмиш вя 1958 илдя истифадяйя верилмишдир. Комплекся бянд, сугябуледиъи, дурулдуъулар, тянзимляйиъиляр вя с. дахилдир. Говшаьын су тутуму 2,01 млн. м3, файдалы щяъми 1,8 млн. м3, сащ. 0,6 км2-дир; тягр. 170 мин ща сащянин суварылмасында истифадя олунур. Муьан дцзцндяки Баш Муьан каналы вя Мил дцзцндяки Рясуларх каналы Б.с.г.-ндан башланыр.

  BƏHRƏMTƏPƏ SU QOVŞAĞI

  БЯЩРЯМТЯПЯ СУ ГОВШАЬЫ – Азярб. Респ.-нда Араз чайы цстцндя щидротехники комплекс. Имишли р-ну яразисиндядир. Муьан вя Мил дцзляриндя суварманы инкишаф етдирмяк мягсядиля тикилмиш вя 1958 илдя истифадяйя верилмишдир. Комплекся бянд, сугябуледиъи, дурулдуъулар, тянзимляйиъиляр вя с. дахилдир. Говшаьын су тутуму 2,01 млн. м3, файдалы щяъми 1,8 млн. м3, сащ. 0,6 км2-дир; тягр. 170 мин ща сащянин суварылмасында истифадя олунур. Муьан дцзцндяки Баш Муьан каналы вя Мил дцзцндяки Рясуларх каналы Б.с.г.-ндан башланыр.