Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CƏFƏRZADƏ RAUF MƏMMƏD OĞLU


  ЪЯФЯРЗАДЯ Рауф Мяммяд оьлу [д.13.7.1952, Яли Байрамлы р-ну, Таьылы к. (индики Щаъыгабул р-ну яразисиндя)] – авиасийа сащясиндя Азярб. алими, техника е.д. (2005), проф. (2011). Азярб. Дювлят Педагожи Ин-туну (1978) вя Санкт-Петербург Авиасийа Академийасыны (1992) битирмишдир. Ясас елми ишляри щава миля- ринин екстремал шяраитлярдя истисмарынын елми ясасларына щяср едилмишдир. 40-дан артыг елми ясярин мцяллифидир. Милли Авиасийа Академийасында кафедра мцдири (1996–99), учуш ишляри цзря проректор (1999–2010) вязифясиндя чалышмыш, 2010 илдян Тренажор Мяркязинин директорудур. Авиасийа сащясиндя милли кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CƏFƏRZADƏ RAUF MƏMMƏD OĞLU


  ЪЯФЯРЗАДЯ Рауф Мяммяд оьлу [д.13.7.1952, Яли Байрамлы р-ну, Таьылы к. (индики Щаъыгабул р-ну яразисиндя)] – авиасийа сащясиндя Азярб. алими, техника е.д. (2005), проф. (2011). Азярб. Дювлят Педагожи Ин-туну (1978) вя Санкт-Петербург Авиасийа Академийасыны (1992) битирмишдир. Ясас елми ишляри щава миля- ринин екстремал шяраитлярдя истисмарынын елми ясасларына щяср едилмишдир. 40-дан артыг елми ясярин мцяллифидир. Милли Авиасийа Академийасында кафедра мцдири (1996–99), учуш ишляри цзря проректор (1999–2010) вязифясиндя чалышмыш, 2010 илдян Тренажор Мяркязинин директорудур. Авиасийа сащясиндя милли кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.

  CƏFƏRZADƏ RAUF MƏMMƏD OĞLU


  ЪЯФЯРЗАДЯ Рауф Мяммяд оьлу [д.13.7.1952, Яли Байрамлы р-ну, Таьылы к. (индики Щаъыгабул р-ну яразисиндя)] – авиасийа сащясиндя Азярб. алими, техника е.д. (2005), проф. (2011). Азярб. Дювлят Педагожи Ин-туну (1978) вя Санкт-Петербург Авиасийа Академийасыны (1992) битирмишдир. Ясас елми ишляри щава миля- ринин екстремал шяраитлярдя истисмарынын елми ясасларына щяср едилмишдир. 40-дан артыг елми ясярин мцяллифидир. Милли Авиасийа Академийасында кафедра мцдири (1996–99), учуш ишляри цзря проректор (1999–2010) вязифясиндя чалышмыш, 2010 илдян Тренажор Мяркязинин директорудур. Авиасийа сащясиндя милли кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.