Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏKTAŞİ Tofiq

  БЯКТАШИ Тофиг Щейдяр оьлу (17.5.1912, Нахчыван – 5.11.1995, Бакы) – Азярб. рийазиййатчысы. Физика-рийазиййат е.д. (1980), проф. (1980), Азярб. Дювлят Педагожи Ин-туну битирмишдир (1933). Тядгигатлары диференсиал тянликляр системи, зярбя нязяриййяси, нязяри механика сащясиндядир. Тядрис методикасы мясяля- ляриня даир ясярлярин, о ъцмлядян ики дярслийин, бир нечя дярс вясаитинин мцяллифидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏKTAŞİ Tofiq

  БЯКТАШИ Тофиг Щейдяр оьлу (17.5.1912, Нахчыван – 5.11.1995, Бакы) – Азярб. рийазиййатчысы. Физика-рийазиййат е.д. (1980), проф. (1980), Азярб. Дювлят Педагожи Ин-туну битирмишдир (1933). Тядгигатлары диференсиал тянликляр системи, зярбя нязяриййяси, нязяри механика сащясиндядир. Тядрис методикасы мясяля- ляриня даир ясярлярин, о ъцмлядян ики дярслийин, бир нечя дярс вясаитинин мцяллифидир.

  BƏKTAŞİ Tofiq

  БЯКТАШИ Тофиг Щейдяр оьлу (17.5.1912, Нахчыван – 5.11.1995, Бакы) – Азярб. рийазиййатчысы. Физика-рийазиййат е.д. (1980), проф. (1980), Азярб. Дювлят Педагожи Ин-туну битирмишдир (1933). Тядгигатлары диференсиал тянликляр системи, зярбя нязяриййяси, нязяри механика сащясиндядир. Тядрис методикасы мясяля- ляриня даир ясярлярин, о ъцмлядян ики дярслийин, бир нечя дярс вясаитинин мцяллифидир.