Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CƏFR


  “ЪЯФР” (яряб.), “ял-Ъяфр”, “ял-Ъиф р”– 1) исламда езотерик билэиляри ящатя едян вя Яли ибн Ябу Талибя аид олунан китаб. Адятян “ял-Ъамия” китабы иля йанашы гейд едилир. Бир сыра рявайятя эюря, “ял-Ъ.” Мящяммяд пейьямбярин бцтцн кечмиш вя эяляъяк щадисяляр щаггында вящй йолу иля ялдя етдийи мялу- матлары диктя етмяси иля йазылмышдыр. “Ял- Ъамия”дян фяргли олараг, “ял-Ъ.”-и пейьямбярдян вя имамлардан башга щеч ким эюрмямишдир. Китаб иудаизмдяки Ящд сандыьы кими илащи щакимиййят нишанясидир. Бязи мянбялярдя Ъяфяр яс-Садигя аид едилир. 2) Эяляъякдян, йахуд гейбдян хябярвермяйя йюнялян езотерик тялим. “Ъ.” термини тядриъян бцтцн юнъяэюрмя китабларына, сонралар бу билэиляри юйрядян елм сащясиня шамил олунмушдур. Щярфляр вя рягямлярин эизли мяналарына ясасландыьына эюря “елм ял-ядяд” (нумеролоэийа), “елм ял-щцруф” (щярф елми), “елм ял- лядун” (илащи елм), ябъяд щесабы вя с. иля сых баьлыдыр. Яряб щярфляринин мцхтялиф ъцр сыраланмасы бахымындан бюйцк вя кичик Ъ.-ляр фяргляндирилир. Ясасян, ябъяд сыраланмасындан истифадя олунур. Ъ.-ин ясасыны 28 щярфин мцхтялиф комбинасийаларындан ибарят ъядвял тяшкил едир. Ъядвял щяр бириндя 28 сящифя, щяр сящифясиндя 28 сятир, щяр сятриндя 28 хана олан 28 щиссядян ибарятдир. Щяр ханада 4 щярф йазылыр. Ъ.-ля мяшьул оланлар бу ъядвялдя каинатын бцтцн сирляринин шифряляндийини сюйлямишляр. Ъ. исмаилиляр васитясиля Шимал-Гярби Африкада да йайылмыш, онун башлыъа нцмайяндяси Мцвящщидлярин баниси Мящяммяд ибн Тумирт (ю. 1130) олмушдур. Илк мцвящщиди хялифяси Ябд ял-Мюминдя [1130–63] “Ял-Ъ.” китабынын олмасы щаггында да гейдляр вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CƏFR


  “ЪЯФР” (яряб.), “ял-Ъяфр”, “ял-Ъиф р”– 1) исламда езотерик билэиляри ящатя едян вя Яли ибн Ябу Талибя аид олунан китаб. Адятян “ял-Ъамия” китабы иля йанашы гейд едилир. Бир сыра рявайятя эюря, “ял-Ъ.” Мящяммяд пейьямбярин бцтцн кечмиш вя эяляъяк щадисяляр щаггында вящй йолу иля ялдя етдийи мялу- матлары диктя етмяси иля йазылмышдыр. “Ял- Ъамия”дян фяргли олараг, “ял-Ъ.”-и пейьямбярдян вя имамлардан башга щеч ким эюрмямишдир. Китаб иудаизмдяки Ящд сандыьы кими илащи щакимиййят нишанясидир. Бязи мянбялярдя Ъяфяр яс-Садигя аид едилир. 2) Эяляъякдян, йахуд гейбдян хябярвермяйя йюнялян езотерик тялим. “Ъ.” термини тядриъян бцтцн юнъяэюрмя китабларына, сонралар бу билэиляри юйрядян елм сащясиня шамил олунмушдур. Щярфляр вя рягямлярин эизли мяналарына ясасландыьына эюря “елм ял-ядяд” (нумеролоэийа), “елм ял-щцруф” (щярф елми), “елм ял- лядун” (илащи елм), ябъяд щесабы вя с. иля сых баьлыдыр. Яряб щярфляринин мцхтялиф ъцр сыраланмасы бахымындан бюйцк вя кичик Ъ.-ляр фяргляндирилир. Ясасян, ябъяд сыраланмасындан истифадя олунур. Ъ.-ин ясасыны 28 щярфин мцхтялиф комбинасийаларындан ибарят ъядвял тяшкил едир. Ъядвял щяр бириндя 28 сящифя, щяр сящифясиндя 28 сятир, щяр сятриндя 28 хана олан 28 щиссядян ибарятдир. Щяр ханада 4 щярф йазылыр. Ъ.-ля мяшьул оланлар бу ъядвялдя каинатын бцтцн сирляринин шифряляндийини сюйлямишляр. Ъ. исмаилиляр васитясиля Шимал-Гярби Африкада да йайылмыш, онун башлыъа нцмайяндяси Мцвящщидлярин баниси Мящяммяд ибн Тумирт (ю. 1130) олмушдур. Илк мцвящщиди хялифяси Ябд ял-Мюминдя [1130–63] “Ял-Ъ.” китабынын олмасы щаггында да гейдляр вар.

  CƏFR


  “ЪЯФР” (яряб.), “ял-Ъяфр”, “ял-Ъиф р”– 1) исламда езотерик билэиляри ящатя едян вя Яли ибн Ябу Талибя аид олунан китаб. Адятян “ял-Ъамия” китабы иля йанашы гейд едилир. Бир сыра рявайятя эюря, “ял-Ъ.” Мящяммяд пейьямбярин бцтцн кечмиш вя эяляъяк щадисяляр щаггында вящй йолу иля ялдя етдийи мялу- матлары диктя етмяси иля йазылмышдыр. “Ял- Ъамия”дян фяргли олараг, “ял-Ъ.”-и пейьямбярдян вя имамлардан башга щеч ким эюрмямишдир. Китаб иудаизмдяки Ящд сандыьы кими илащи щакимиййят нишанясидир. Бязи мянбялярдя Ъяфяр яс-Садигя аид едилир. 2) Эяляъякдян, йахуд гейбдян хябярвермяйя йюнялян езотерик тялим. “Ъ.” термини тядриъян бцтцн юнъяэюрмя китабларына, сонралар бу билэиляри юйрядян елм сащясиня шамил олунмушдур. Щярфляр вя рягямлярин эизли мяналарына ясасландыьына эюря “елм ял-ядяд” (нумеролоэийа), “елм ял-щцруф” (щярф елми), “елм ял- лядун” (илащи елм), ябъяд щесабы вя с. иля сых баьлыдыр. Яряб щярфляринин мцхтялиф ъцр сыраланмасы бахымындан бюйцк вя кичик Ъ.-ляр фяргляндирилир. Ясасян, ябъяд сыраланмасындан истифадя олунур. Ъ.-ин ясасыны 28 щярфин мцхтялиф комбинасийаларындан ибарят ъядвял тяшкил едир. Ъядвял щяр бириндя 28 сящифя, щяр сящифясиндя 28 сятир, щяр сятриндя 28 хана олан 28 щиссядян ибарятдир. Щяр ханада 4 щярф йазылыр. Ъ.-ля мяшьул оланлар бу ъядвялдя каинатын бцтцн сирляринин шифряляндийини сюйлямишляр. Ъ. исмаилиляр васитясиля Шимал-Гярби Африкада да йайылмыш, онун башлыъа нцмайяндяси Мцвящщидлярин баниси Мящяммяд ибн Тумирт (ю. 1130) олмушдур. Илк мцвящщиди хялифяси Ябд ял-Мюминдя [1130–63] “Ял-Ъ.” китабынын олмасы щаггында да гейдляр вар.