Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏKTAŞİLİK

  БЯКТАШИЛИК – 13 ясрин сону – 14 ясрин яввялляриндя Кичик Асийада мейдана эялмиш суфи тяригяти. Баниси Хорасандан олан Щаъы Бякташ Вяли Нишапури (1208–1270) сайылыр. Тяригяти Балим Султан (1516 илдя вяфат етмишдир) йенидян тяшкилатландырмышдыр. Б. йеничяри корпусу арасында мцстясна тясиря малик иди. Османлы императорлуьунун йени ярази фятщляри иля ялагядар Б. Йахын Шяргя вя Балканлара йайылмышдыр.

  Б. синкретик, диэяр динляря дюзцмлц мцнасибят бясляйян тялимдир. Бурада ислам христианлыьын бязи елементляри вя халг инанълары иля гайнайыб гарышмышдыр. Тяригят ардыъыллары 12 шия имамына, Аллащ, Мящяммяд пейьямбяр вя Яли ибн Ябу Талиб цчлцйцня, Щаъы Бякташа вя 14 яср мцтяфяккири, щцруфилийин баниси Фязлуллащ Няими Астрабадийя ситайиш едирляр. Б.-ин ян гядим тямял айинляриндян олан айини ъям вя играр (етираф) айини рягс вя мусигинин мцшайияти иля кечирилир. Мярасимлярдя гадынлар кишилярля бирликдя иштирак едирляр. Суфилярин бир гисми никаща дахил олмур.

  Тяшкилати ъящятдян Б. кянд иъмаларындан вя тякйя-завийялярдян ибарят иди. Цзвляри 6 дяряъяйя бюлцнцрдцляр: цзвлцйя намизядляр (ашиг); цзв оланлар (мцщибб); дярвишляр; тякйя башчылары (баба); башда устад-дядя олмагла никащсызлыьы ящд едянляр; тякйя рящбярляри. Тяригяти Щаъы Бякташын хяляфляри олан чялябиляр идаря едирдиляр. Игамятэащлары Щаъы Бякташ к.-нин (индики Тцркийянин Гыршящяр вя Кайсери шящярляри арасында) Пир еви адланан завийясиндя йерляширди. 18–19-ъу ясрлярдя чяляби вязифяси, бир гайда олараг, атадан оьула кечирди. 

  Б.-ин сийаси ящямиййяти онун йеничяриляр иля баьлылыьында иди. 1826 илдя йеничяри корпусу ляьв едилди вя Б. гадаьан олунду. Тягибляр тяригят цзвлярини Албанийайа кючмяйя вадар етди. 19 ясрин орталарындан Б. яввялки нцфузуну бярпа ется дя, бякташи, дядя вя чяляби голларына парчаланды. 1925 илдя Тцркийядя бцтцн тяригятлярин, о ъцмлядян Б.-ин фяалиййяти гадаьан едился дя, бу эцнядяк юлкядя тягр. 30 мин тяригят цзвц вар. Тяригят Балканларда, ясасян, Албанийада фяалиййят эюстярир (20 ясрин орталарында бурада 30 тякйя олмушдур). 1990-ъы иллярдя Тирананын баш тякйяси юз фяалиййятини бярпа етмишдир

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏKTAŞİLİK

  БЯКТАШИЛИК – 13 ясрин сону – 14 ясрин яввялляриндя Кичик Асийада мейдана эялмиш суфи тяригяти. Баниси Хорасандан олан Щаъы Бякташ Вяли Нишапури (1208–1270) сайылыр. Тяригяти Балим Султан (1516 илдя вяфат етмишдир) йенидян тяшкилатландырмышдыр. Б. йеничяри корпусу арасында мцстясна тясиря малик иди. Османлы императорлуьунун йени ярази фятщляри иля ялагядар Б. Йахын Шяргя вя Балканлара йайылмышдыр.

  Б. синкретик, диэяр динляря дюзцмлц мцнасибят бясляйян тялимдир. Бурада ислам христианлыьын бязи елементляри вя халг инанълары иля гайнайыб гарышмышдыр. Тяригят ардыъыллары 12 шия имамына, Аллащ, Мящяммяд пейьямбяр вя Яли ибн Ябу Талиб цчлцйцня, Щаъы Бякташа вя 14 яср мцтяфяккири, щцруфилийин баниси Фязлуллащ Няими Астрабадийя ситайиш едирляр. Б.-ин ян гядим тямял айинляриндян олан айини ъям вя играр (етираф) айини рягс вя мусигинин мцшайияти иля кечирилир. Мярасимлярдя гадынлар кишилярля бирликдя иштирак едирляр. Суфилярин бир гисми никаща дахил олмур.

  Тяшкилати ъящятдян Б. кянд иъмаларындан вя тякйя-завийялярдян ибарят иди. Цзвляри 6 дяряъяйя бюлцнцрдцляр: цзвлцйя намизядляр (ашиг); цзв оланлар (мцщибб); дярвишляр; тякйя башчылары (баба); башда устад-дядя олмагла никащсызлыьы ящд едянляр; тякйя рящбярляри. Тяригяти Щаъы Бякташын хяляфляри олан чялябиляр идаря едирдиляр. Игамятэащлары Щаъы Бякташ к.-нин (индики Тцркийянин Гыршящяр вя Кайсери шящярляри арасында) Пир еви адланан завийясиндя йерляширди. 18–19-ъу ясрлярдя чяляби вязифяси, бир гайда олараг, атадан оьула кечирди. 

  Б.-ин сийаси ящямиййяти онун йеничяриляр иля баьлылыьында иди. 1826 илдя йеничяри корпусу ляьв едилди вя Б. гадаьан олунду. Тягибляр тяригят цзвлярини Албанийайа кючмяйя вадар етди. 19 ясрин орталарындан Б. яввялки нцфузуну бярпа ется дя, бякташи, дядя вя чяляби голларына парчаланды. 1925 илдя Тцркийядя бцтцн тяригятлярин, о ъцмлядян Б.-ин фяалиййяти гадаьан едился дя, бу эцнядяк юлкядя тягр. 30 мин тяригят цзвц вар. Тяригят Балканларда, ясасян, Албанийада фяалиййят эюстярир (20 ясрин орталарында бурада 30 тякйя олмушдур). 1990-ъы иллярдя Тирананын баш тякйяси юз фяалиййятини бярпа етмишдир

  BƏKTAŞİLİK

  БЯКТАШИЛИК – 13 ясрин сону – 14 ясрин яввялляриндя Кичик Асийада мейдана эялмиш суфи тяригяти. Баниси Хорасандан олан Щаъы Бякташ Вяли Нишапури (1208–1270) сайылыр. Тяригяти Балим Султан (1516 илдя вяфат етмишдир) йенидян тяшкилатландырмышдыр. Б. йеничяри корпусу арасында мцстясна тясиря малик иди. Османлы императорлуьунун йени ярази фятщляри иля ялагядар Б. Йахын Шяргя вя Балканлара йайылмышдыр.

  Б. синкретик, диэяр динляря дюзцмлц мцнасибят бясляйян тялимдир. Бурада ислам христианлыьын бязи елементляри вя халг инанълары иля гайнайыб гарышмышдыр. Тяригят ардыъыллары 12 шия имамына, Аллащ, Мящяммяд пейьямбяр вя Яли ибн Ябу Талиб цчлцйцня, Щаъы Бякташа вя 14 яср мцтяфяккири, щцруфилийин баниси Фязлуллащ Няими Астрабадийя ситайиш едирляр. Б.-ин ян гядим тямял айинляриндян олан айини ъям вя играр (етираф) айини рягс вя мусигинин мцшайияти иля кечирилир. Мярасимлярдя гадынлар кишилярля бирликдя иштирак едирляр. Суфилярин бир гисми никаща дахил олмур.

  Тяшкилати ъящятдян Б. кянд иъмаларындан вя тякйя-завийялярдян ибарят иди. Цзвляри 6 дяряъяйя бюлцнцрдцляр: цзвлцйя намизядляр (ашиг); цзв оланлар (мцщибб); дярвишляр; тякйя башчылары (баба); башда устад-дядя олмагла никащсызлыьы ящд едянляр; тякйя рящбярляри. Тяригяти Щаъы Бякташын хяляфляри олан чялябиляр идаря едирдиляр. Игамятэащлары Щаъы Бякташ к.-нин (индики Тцркийянин Гыршящяр вя Кайсери шящярляри арасында) Пир еви адланан завийясиндя йерляширди. 18–19-ъу ясрлярдя чяляби вязифяси, бир гайда олараг, атадан оьула кечирди. 

  Б.-ин сийаси ящямиййяти онун йеничяриляр иля баьлылыьында иди. 1826 илдя йеничяри корпусу ляьв едилди вя Б. гадаьан олунду. Тягибляр тяригят цзвлярини Албанийайа кючмяйя вадар етди. 19 ясрин орталарындан Б. яввялки нцфузуну бярпа ется дя, бякташи, дядя вя чяляби голларына парчаланды. 1925 илдя Тцркийядя бцтцн тяригятлярин, о ъцмлядян Б.-ин фяалиййяти гадаьан едился дя, бу эцнядяк юлкядя тягр. 30 мин тяригят цзвц вар. Тяригят Балканларда, ясасян, Албанийада фяалиййят эюстярир (20 ясрин орталарында бурада 30 тякйя олмушдур). 1990-ъы иллярдя Тирананын баш тякйяси юз фяалиййятини бярпа етмишдир