Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏLAĞƏT


  БЯЛАЬЯТ (яр. بلاغة – сялис, эюзял данышыг, натиглик мяhаряти) – 1) зянэин, образлы, ъанлы, данышыг габилиййяти, натиглик истедады; 2) натиглик сянятиндян бяhс едян елм. Орта яср яряб филологларынын (ял-Ъаhиз, Ибн ял-Мцтязз, яс-Сяккаки вя б.) йаратдыьы Б. елми, яслиндя, нитгин эюзяллийи вя сялислийи hаггында цслубиййат нязяриййясидир вя цч бюлмяни яhатя едир: елм ял-мяани, елм ял-бяйан, елм ял-бяди. Биринъи бюлмя нитгин грамматика вя мянтиг ганунлары бахымындан дцзэцн гурулмасындан бяhс едир. “Бяйан” елми фикрин эюзял вя айдын ифадя едилмясини вя бу мягсядля тяшбеh, истиаря вя кинайя кими бядии тясвир васитяляриндян истифадя цсулларыны юйрядир. “Бяди” истилаhы алтында ися бядии нитгин истяр мязмун, истярся дя форма ба- хымындан эюзяллийи цчцн мяъази мянада ишлянян сюз вя ифадялярин, hямчинин сяс тяркиби етибариля йахын олан сюзлярин баъарыгла сечилиб, йерли-йериндя ишлядилмяси нязярдя тутулур. Б. елми бцтцн бюлмяляри иля бирликдя илк дяфя яс-Сяккакинин “Мифтяh цл-цлум” адлы енсиклопедик ясяриндя ясаслы шярh едилмиш вя систем hалына салынмышдыр. Азярб. алимляри Хятиб Тябризи, Шяряфяддин Щясян Рами Тябризи, Вяhид Тябризи вя б. Б. елминдян бяhс етмишляр.


  Яд.:
  Шидфар Б.Я. Образная система классической арабской литературы (VI–XII вв). М., 1974; Кулиева М.Г. Вопросы теории арабской литературы на основе “Мифтах аль- улум” ас-Саккаки (автореф. канд. дис.). Б., 1984; Мяммядов С. Яряб ядябиййатынын инкишаф тарихиндян. Азярб. ССР ЕА “Хябярляр” (яд-т, дил вя инъясянят серийасы), 1984, № 3.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏLAĞƏT


  БЯЛАЬЯТ (яр. بلاغة – сялис, эюзял данышыг, натиглик мяhаряти) – 1) зянэин, образлы, ъанлы, данышыг габилиййяти, натиглик истедады; 2) натиглик сянятиндян бяhс едян елм. Орта яср яряб филологларынын (ял-Ъаhиз, Ибн ял-Мцтязз, яс-Сяккаки вя б.) йаратдыьы Б. елми, яслиндя, нитгин эюзяллийи вя сялислийи hаггында цслубиййат нязяриййясидир вя цч бюлмяни яhатя едир: елм ял-мяани, елм ял-бяйан, елм ял-бяди. Биринъи бюлмя нитгин грамматика вя мянтиг ганунлары бахымындан дцзэцн гурулмасындан бяhс едир. “Бяйан” елми фикрин эюзял вя айдын ифадя едилмясини вя бу мягсядля тяшбеh, истиаря вя кинайя кими бядии тясвир васитяляриндян истифадя цсулларыны юйрядир. “Бяди” истилаhы алтында ися бядии нитгин истяр мязмун, истярся дя форма ба- хымындан эюзяллийи цчцн мяъази мянада ишлянян сюз вя ифадялярин, hямчинин сяс тяркиби етибариля йахын олан сюзлярин баъарыгла сечилиб, йерли-йериндя ишлядилмяси нязярдя тутулур. Б. елми бцтцн бюлмяляри иля бирликдя илк дяфя яс-Сяккакинин “Мифтяh цл-цлум” адлы енсиклопедик ясяриндя ясаслы шярh едилмиш вя систем hалына салынмышдыр. Азярб. алимляри Хятиб Тябризи, Шяряфяддин Щясян Рами Тябризи, Вяhид Тябризи вя б. Б. елминдян бяhс етмишляр.


  Яд.:
  Шидфар Б.Я. Образная система классической арабской литературы (VI–XII вв). М., 1974; Кулиева М.Г. Вопросы теории арабской литературы на основе “Мифтах аль- улум” ас-Саккаки (автореф. канд. дис.). Б., 1984; Мяммядов С. Яряб ядябиййатынын инкишаф тарихиндян. Азярб. ССР ЕА “Хябярляр” (яд-т, дил вя инъясянят серийасы), 1984, № 3.

  BƏLAĞƏT


  БЯЛАЬЯТ (яр. بلاغة – сялис, эюзял данышыг, натиглик мяhаряти) – 1) зянэин, образлы, ъанлы, данышыг габилиййяти, натиглик истедады; 2) натиглик сянятиндян бяhс едян елм. Орта яср яряб филологларынын (ял-Ъаhиз, Ибн ял-Мцтязз, яс-Сяккаки вя б.) йаратдыьы Б. елми, яслиндя, нитгин эюзяллийи вя сялислийи hаггында цслубиййат нязяриййясидир вя цч бюлмяни яhатя едир: елм ял-мяани, елм ял-бяйан, елм ял-бяди. Биринъи бюлмя нитгин грамматика вя мянтиг ганунлары бахымындан дцзэцн гурулмасындан бяhс едир. “Бяйан” елми фикрин эюзял вя айдын ифадя едилмясини вя бу мягсядля тяшбеh, истиаря вя кинайя кими бядии тясвир васитяляриндян истифадя цсулларыны юйрядир. “Бяди” истилаhы алтында ися бядии нитгин истяр мязмун, истярся дя форма ба- хымындан эюзяллийи цчцн мяъази мянада ишлянян сюз вя ифадялярин, hямчинин сяс тяркиби етибариля йахын олан сюзлярин баъарыгла сечилиб, йерли-йериндя ишлядилмяси нязярдя тутулур. Б. елми бцтцн бюлмяляри иля бирликдя илк дяфя яс-Сяккакинин “Мифтяh цл-цлум” адлы енсиклопедик ясяриндя ясаслы шярh едилмиш вя систем hалына салынмышдыр. Азярб. алимляри Хятиб Тябризи, Шяряфяддин Щясян Рами Тябризи, Вяhид Тябризи вя б. Б. елминдян бяhс етмишляр.


  Яд.:
  Шидфар Б.Я. Образная система классической арабской литературы (VI–XII вв). М., 1974; Кулиева М.Г. Вопросы теории арабской литературы на основе “Мифтах аль- улум” ас-Саккаки (автореф. канд. дис.). Б., 1984; Мяммядов С. Яряб ядябиййатынын инкишаф тарихиндян. Азярб. ССР ЕА “Хябярляр” (яд-т, дил вя инъясянят серийасы), 1984, № 3.