Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CƏHİRÇAY

  ЪЯЩИРЧАЙ – Азярб. Респ.-нда чай. Кцрцн саь голу. Эядябяй вя Шямкир р-нлары яразисиндян ахыр. Уз. 58 км, щювзясинин сащ. 326 км2. Шащдаь силсилясиндян башланыр. Шямкир су анбарына тюкцлцр. Ясасян йаьыш вя йералты суларла гидаланыр. Сувармада истифадя олунур. Цзяриндя СЕС вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CƏHİRÇAY

  ЪЯЩИРЧАЙ – Азярб. Респ.-нда чай. Кцрцн саь голу. Эядябяй вя Шямкир р-нлары яразисиндян ахыр. Уз. 58 км, щювзясинин сащ. 326 км2. Шащдаь силсилясиндян башланыр. Шямкир су анбарына тюкцлцр. Ясасян йаьыш вя йералты суларла гидаланыр. Сувармада истифадя олунур. Цзяриндя СЕС вар.

  CƏHİRÇAY

  ЪЯЩИРЧАЙ – Азярб. Респ.-нда чай. Кцрцн саь голу. Эядябяй вя Шямкир р-нлары яразисиндян ахыр. Уз. 58 км, щювзясинин сащ. 326 км2. Шащдаь силсилясиндян башланыр. Шямкир су анбарына тюкцлцр. Ясасян йаьыш вя йералты суларла гидаланыр. Сувармада истифадя олунур. Цзяриндя СЕС вар.