Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABDULLAYEV Zakir Bünyad oğlu

  АБДУЛЛАЙЕВ Закир Бцнйад оьлу (д.14.7.1937, Шямкир р-нунун Гараъямирли к.) – Азярб. эеологу вя эеокимйачысы, эеолоэийа-минералоэийа е.д. (1992). 1959 илдя Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир. Азярб. ССР Эеолоэийа Идарясиндя (1959–62), ЕА-нын Кимйа Ин-тунда (1962–88) ишлямишдир. 1988 илдян АМЕА- нын Эеолоэийа Ин-тунда (2003 илядяк сектор рящбяри, 2003 илдян баш елми ишчи) чалышыр. Тядгигатлары офиолит ассосиасийасынын базит-щипербазит комплекси сцхурларынын петроложи-эеокимйяви хцсусиййятляринин вя филизлилийинин юйрянилмясиня щяср едилмишдир. Бир сыра бейнялхалг симпозиумларда иштирак етмишдир. 120-дян чох елми ясярин, о ъцмлядян 2 монографийанын мцяллифидир.
        Ясярляри: Геохимия гипербазитов Малого Кавказа (Азербайджан). Б., 1987; Альпинотипные гипербазиты Азербайджана (петрохимия и геохимия). Б., 2007.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABDULLAYEV Zakir Bünyad oğlu

  АБДУЛЛАЙЕВ Закир Бцнйад оьлу (д.14.7.1937, Шямкир р-нунун Гараъямирли к.) – Азярб. эеологу вя эеокимйачысы, эеолоэийа-минералоэийа е.д. (1992). 1959 илдя Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир. Азярб. ССР Эеолоэийа Идарясиндя (1959–62), ЕА-нын Кимйа Ин-тунда (1962–88) ишлямишдир. 1988 илдян АМЕА- нын Эеолоэийа Ин-тунда (2003 илядяк сектор рящбяри, 2003 илдян баш елми ишчи) чалышыр. Тядгигатлары офиолит ассосиасийасынын базит-щипербазит комплекси сцхурларынын петроложи-эеокимйяви хцсусиййятляринин вя филизлилийинин юйрянилмясиня щяср едилмишдир. Бир сыра бейнялхалг симпозиумларда иштирак етмишдир. 120-дян чох елми ясярин, о ъцмлядян 2 монографийанын мцяллифидир.
        Ясярляри: Геохимия гипербазитов Малого Кавказа (Азербайджан). Б., 1987; Альпинотипные гипербазиты Азербайджана (петрохимия и геохимия). Б., 2007.

  ABDULLAYEV Zakir Bünyad oğlu

  АБДУЛЛАЙЕВ Закир Бцнйад оьлу (д.14.7.1937, Шямкир р-нунун Гараъямирли к.) – Азярб. эеологу вя эеокимйачысы, эеолоэийа-минералоэийа е.д. (1992). 1959 илдя Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир. Азярб. ССР Эеолоэийа Идарясиндя (1959–62), ЕА-нын Кимйа Ин-тунда (1962–88) ишлямишдир. 1988 илдян АМЕА- нын Эеолоэийа Ин-тунда (2003 илядяк сектор рящбяри, 2003 илдян баш елми ишчи) чалышыр. Тядгигатлары офиолит ассосиасийасынын базит-щипербазит комплекси сцхурларынын петроложи-эеокимйяви хцсусиййятляринин вя филизлилийинин юйрянилмясиня щяср едилмишдир. Бир сыра бейнялхалг симпозиумларда иштирак етмишдир. 120-дян чох елми ясярин, о ъцмлядян 2 монографийанын мцяллифидир.
        Ясярляри: Геохимия гипербазитов Малого Кавказа (Азербайджан). Б., 1987; Альпинотипные гипербазиты Азербайджана (петрохимия и геохимия). Б., 2007.