Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CƏHMİYYƏ


  ЪЯЩМИЙЙЯ – ислам тарихиндя илк тяригятлярдян бири. Бу ад яввялляр кялам вя фялсяфя иля мяшьул оланлара да шамил едилмишдир. Ъ.-нин йеэаня мялум нцмайяндяси онун баниси олан Ъящм ибн Сяфвандыр (8 яср). 10 ясря гядяр Тирмиз, Нящавянд вя Хорасанда мювъуд олмуш, фундаментал ясаслара малик тяригят кими формалашмадан яшярилийя гарышараг даьылмышдыр. Ъ.-йя эюря, Аллащ йердя вя эюйдя мювъуд олан, йалныз аьылла дярк едилян, бцтцн ат- рибутлардан узаг бянзярсиз бир варлыгдыр. Аллащын елми язяли дейил, буна эюря дя бир варлыьы йаратмамышдан яввял онун барясиндя щеч бир билийя малик олмур. Ъящмиляр иман вя кцфрц дя юзцнямяхсус шякилдя изащ етмишляр: иман Аллащ, пейьямбяр вя онларла баьлы бцтцн мялуматлара даир инсанда мцтляг билийин формалашмасы, кцфр ися щямин билийин олмамасыдыр. Ъ. ортодокс ислам ъяряйанлары тяряфиндян бидят елан олунмушду.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CƏHMİYYƏ


  ЪЯЩМИЙЙЯ – ислам тарихиндя илк тяригятлярдян бири. Бу ад яввялляр кялам вя фялсяфя иля мяшьул оланлара да шамил едилмишдир. Ъ.-нин йеэаня мялум нцмайяндяси онун баниси олан Ъящм ибн Сяфвандыр (8 яср). 10 ясря гядяр Тирмиз, Нящавянд вя Хорасанда мювъуд олмуш, фундаментал ясаслара малик тяригят кими формалашмадан яшярилийя гарышараг даьылмышдыр. Ъ.-йя эюря, Аллащ йердя вя эюйдя мювъуд олан, йалныз аьылла дярк едилян, бцтцн ат- рибутлардан узаг бянзярсиз бир варлыгдыр. Аллащын елми язяли дейил, буна эюря дя бир варлыьы йаратмамышдан яввял онун барясиндя щеч бир билийя малик олмур. Ъящмиляр иман вя кцфрц дя юзцнямяхсус шякилдя изащ етмишляр: иман Аллащ, пейьямбяр вя онларла баьлы бцтцн мялуматлара даир инсанда мцтляг билийин формалашмасы, кцфр ися щямин билийин олмамасыдыр. Ъ. ортодокс ислам ъяряйанлары тяряфиндян бидят елан олунмушду.

  CƏHMİYYƏ


  ЪЯЩМИЙЙЯ – ислам тарихиндя илк тяригятлярдян бири. Бу ад яввялляр кялам вя фялсяфя иля мяшьул оланлара да шамил едилмишдир. Ъ.-нин йеэаня мялум нцмайяндяси онун баниси олан Ъящм ибн Сяфвандыр (8 яср). 10 ясря гядяр Тирмиз, Нящавянд вя Хорасанда мювъуд олмуш, фундаментал ясаслара малик тяригят кими формалашмадан яшярилийя гарышараг даьылмышдыр. Ъ.-йя эюря, Аллащ йердя вя эюйдя мювъуд олан, йалныз аьылла дярк едилян, бцтцн ат- рибутлардан узаг бянзярсиз бир варлыгдыр. Аллащын елми язяли дейил, буна эюря дя бир варлыьы йаратмамышдан яввял онун барясиндя щеч бир билийя малик олмур. Ъящмиляр иман вя кцфрц дя юзцнямяхсус шякилдя изащ етмишляр: иман Аллащ, пейьямбяр вя онларла баьлы бцтцн мялуматлара даир инсанда мцтляг билийин формалашмасы, кцфр ися щямин билийин олмамасыдыр. Ъ. ортодокс ислам ъяряйанлары тяряфиндян бидят елан олунмушду.