Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏLƏDİYYƏ

  БЯЛЯДИЙЙЯ (яр. بلدية шящяр идаряси; بلد шящяр сюзцндян) – бир чох юлкядя сечкили йерли идаря вя юзцнцидаря органы. Бязи юлкялярдя (мяс., АБШ вя Б. Британийада) йалныз шящяр идаря органлары Б. адланыр. Бир гайда олараг, мерин, бургомистрин вя б. башчылыьы иля сечкили коллеэийа вя иъра апаратындан ибарятдир. Мцвафиг инзибати ярази ящалиси тяряфиндян сечилир. Абадлыг, сящиййя, йерли полис, дювлят мяктябляри вя с. мясяляляря бахыр. Ясас эялир мянбяйи ящалидян тутулан йерли верэилярдир. Б. мянзил фондунун, бялядиййя мцлкиййятинин вя диэяр ямлакын мцлкиййятчиси ола биляр. “Бялядиййялярин статусу щаггында” Азярб. Респ. ганунуна (2.7.1999) эюря, Б. ганунла мцяййян едилмиш ярази щцдудлары дахилиндя йерли юзцнцидаря формасыдыр. Бялядиййянин юз мцлкиййяти, йерли бцдъяси вя сечкили бялядиййя органлары вардыр вя о, Азярб. Респ.-нын Конститусийасы иля вя бу ганунла сялащиййятляриня аид йерли ящямиййтли мясяляляри мцстягил сурятдя щялл едир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏLƏDİYYƏ

  БЯЛЯДИЙЙЯ (яр. بلدية шящяр идаряси; بلد шящяр сюзцндян) – бир чох юлкядя сечкили йерли идаря вя юзцнцидаря органы. Бязи юлкялярдя (мяс., АБШ вя Б. Британийада) йалныз шящяр идаря органлары Б. адланыр. Бир гайда олараг, мерин, бургомистрин вя б. башчылыьы иля сечкили коллеэийа вя иъра апаратындан ибарятдир. Мцвафиг инзибати ярази ящалиси тяряфиндян сечилир. Абадлыг, сящиййя, йерли полис, дювлят мяктябляри вя с. мясяляляря бахыр. Ясас эялир мянбяйи ящалидян тутулан йерли верэилярдир. Б. мянзил фондунун, бялядиййя мцлкиййятинин вя диэяр ямлакын мцлкиййятчиси ола биляр. “Бялядиййялярин статусу щаггында” Азярб. Респ. ганунуна (2.7.1999) эюря, Б. ганунла мцяййян едилмиш ярази щцдудлары дахилиндя йерли юзцнцидаря формасыдыр. Бялядиййянин юз мцлкиййяти, йерли бцдъяси вя сечкили бялядиййя органлары вардыр вя о, Азярб. Респ.-нын Конститусийасы иля вя бу ганунла сялащиййятляриня аид йерли ящямиййтли мясяляляри мцстягил сурятдя щялл едир.

  BƏLƏDİYYƏ

  БЯЛЯДИЙЙЯ (яр. بلدية шящяр идаряси; بلد шящяр сюзцндян) – бир чох юлкядя сечкили йерли идаря вя юзцнцидаря органы. Бязи юлкялярдя (мяс., АБШ вя Б. Британийада) йалныз шящяр идаря органлары Б. адланыр. Бир гайда олараг, мерин, бургомистрин вя б. башчылыьы иля сечкили коллеэийа вя иъра апаратындан ибарятдир. Мцвафиг инзибати ярази ящалиси тяряфиндян сечилир. Абадлыг, сящиййя, йерли полис, дювлят мяктябляри вя с. мясяляляря бахыр. Ясас эялир мянбяйи ящалидян тутулан йерли верэилярдир. Б. мянзил фондунун, бялядиййя мцлкиййятинин вя диэяр ямлакын мцлкиййятчиси ола биляр. “Бялядиййялярин статусу щаггында” Азярб. Респ. ганунуна (2.7.1999) эюря, Б. ганунла мцяййян едилмиш ярази щцдудлары дахилиндя йерли юзцнцидаря формасыдыр. Бялядиййянин юз мцлкиййяти, йерли бцдъяси вя сечкили бялядиййя органлары вардыр вя о, Азярб. Респ.-нын Конститусийасы иля вя бу ганунла сялащиййятляриня аид йерли ящямиййтли мясяляляри мцстягил сурятдя щялл едир.