Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CƏFƏR TƏBRİZİ, Fəridəddin Cəfər Təbrizi

  (? – ?) – 15 яср Азярб. хяттаты. 1421 илдя Байсунгур Гийасяддин (1397–1434) Азярб.-а сяфяриндян гайыдаркян Ъ.Т.-ни юзц иля Щерата эятирмиш, сарай китабханасынын мцдири тяйин етмишдир.1430 илдя Байсунгур Гийасяддин цчцн щазырланмыш Сядинин “Эцлцстан” ясяринин 1426 ил тарихли ялйазмасы (Честер Битти китабханасы, Дублин), Фирдювсинин “Шащнамя” ясяринин нцсхяси ян йахшы ишляриндяндир. Ъ.Т.-нин нястялиг, нясх, сцлс вя с. хятлярля йаздыьы ялйазмалар М.Й. Салтыков-Шедрин ад. китабханада (Санкт-Петербург), Топгапы музейиндя (Истанбул) вя с. йерлярдя сахланылыр. Ъ.Т.-нин Орта Шяргдя хяттатлыг вя китаб сянятинин инкишафында мцщцм ролу олмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CƏFƏR TƏBRİZİ, Fəridəddin Cəfər Təbrizi

  (? – ?) – 15 яср Азярб. хяттаты. 1421 илдя Байсунгур Гийасяддин (1397–1434) Азярб.-а сяфяриндян гайыдаркян Ъ.Т.-ни юзц иля Щерата эятирмиш, сарай китабханасынын мцдири тяйин етмишдир.1430 илдя Байсунгур Гийасяддин цчцн щазырланмыш Сядинин “Эцлцстан” ясяринин 1426 ил тарихли ялйазмасы (Честер Битти китабханасы, Дублин), Фирдювсинин “Шащнамя” ясяринин нцсхяси ян йахшы ишляриндяндир. Ъ.Т.-нин нястялиг, нясх, сцлс вя с. хятлярля йаздыьы ялйазмалар М.Й. Салтыков-Шедрин ад. китабханада (Санкт-Петербург), Топгапы музейиндя (Истанбул) вя с. йерлярдя сахланылыр. Ъ.Т.-нин Орта Шяргдя хяттатлыг вя китаб сянятинин инкишафында мцщцм ролу олмушдур.

  CƏFƏR TƏBRİZİ, Fəridəddin Cəfər Təbrizi

  (? – ?) – 15 яср Азярб. хяттаты. 1421 илдя Байсунгур Гийасяддин (1397–1434) Азярб.-а сяфяриндян гайыдаркян Ъ.Т.-ни юзц иля Щерата эятирмиш, сарай китабханасынын мцдири тяйин етмишдир.1430 илдя Байсунгур Гийасяддин цчцн щазырланмыш Сядинин “Эцлцстан” ясяринин 1426 ил тарихли ялйазмасы (Честер Битти китабханасы, Дублин), Фирдювсинин “Шащнамя” ясяринин нцсхяси ян йахшы ишляриндяндир. Ъ.Т.-нин нястялиг, нясх, сцлс вя с. хятлярля йаздыьы ялйазмалар М.Й. Салтыков-Шедрин ад. китабханада (Санкт-Петербург), Топгапы музейиндя (Истанбул) вя с. йерлярдя сахланылыр. Ъ.Т.-нин Орта Шяргдя хяттатлыг вя китаб сянятинин инкишафында мцщцм ролу олмушдур.