Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABDULLAYEV Zakir Zülfüqar oğlu 


  АБДУЛЛАЙЕВ Закир Зцлфцгар оьлу (20.12.1924, Бярдя – 10.8.1992, Бакы) – Азярб. тарихчиси, тарих е.д. (1965), проф. (1967). Москва Дювлят Ун-тини битирмишдир (1949). 1952 илдян Азярб. Дювлят Ун-тиндя ишлямиш, тарих факцлтясинин деканы (1966–70) вя кафедра мцдири (1970– 91) олмушдур. 1953 илдян Азярб. ЕА-нын Тарих вя Фялсяфя Ин-тунда чалышмыш, 1958–65 иллярдя Шяргшцнаслыг Ин-тунун Иран шюбясинин мцдири олмушдур. 80-дян чох елми ясярин, о ъцмлядян бир нечя китабын мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.
       Ясяри: Начало экспансии США в Иране. М., 1963.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABDULLAYEV Zakir Zülfüqar oğlu 


  АБДУЛЛАЙЕВ Закир Зцлфцгар оьлу (20.12.1924, Бярдя – 10.8.1992, Бакы) – Азярб. тарихчиси, тарих е.д. (1965), проф. (1967). Москва Дювлят Ун-тини битирмишдир (1949). 1952 илдян Азярб. Дювлят Ун-тиндя ишлямиш, тарих факцлтясинин деканы (1966–70) вя кафедра мцдири (1970– 91) олмушдур. 1953 илдян Азярб. ЕА-нын Тарих вя Фялсяфя Ин-тунда чалышмыш, 1958–65 иллярдя Шяргшцнаслыг Ин-тунун Иран шюбясинин мцдири олмушдур. 80-дян чох елми ясярин, о ъцмлядян бир нечя китабын мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.
       Ясяри: Начало экспансии США в Иране. М., 1963.

  ABDULLAYEV Zakir Zülfüqar oğlu 


  АБДУЛЛАЙЕВ Закир Зцлфцгар оьлу (20.12.1924, Бярдя – 10.8.1992, Бакы) – Азярб. тарихчиси, тарих е.д. (1965), проф. (1967). Москва Дювлят Ун-тини битирмишдир (1949). 1952 илдян Азярб. Дювлят Ун-тиндя ишлямиш, тарих факцлтясинин деканы (1966–70) вя кафедра мцдири (1970– 91) олмушдур. 1953 илдян Азярб. ЕА-нын Тарих вя Фялсяфя Ин-тунда чалышмыш, 1958–65 иллярдя Шяргшцнаслыг Ин-тунун Иран шюбясинин мцдири олмушдур. 80-дян чох елми ясярин, о ъцмлядян бир нечя китабын мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.
       Ясяри: Начало экспансии США в Иране. М., 1963.