Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏLƏNCƏR


  БЯЛЯНЪЯР – Хязяр хаганлыьында шящяр вя вил. Яряб-фарс мянбяляриня эюря, Б. Дярбянддян шм.-да йерляшян ири мяркяз, хязярлярин илк пайтахты олмушдур (щямчинин зянэин вил., даь массиви вя кечид, чай вя с. Б. адланырды). Ещтимал ки, яввялляр щунларын пайтахты Варачан бурада йерляшмишдир. 652/653 илдя ярябляр Б.-и мцщасиряйя алса да мяьлуб олмушлар. Шящяр 722/723, вя 732/733 иллярдя ярябляр тяряфиндян даьыдылмышдыр.

  Б.-ин локаллашдырылмасы мясяляси мцбащисяли олараг галыр. Лакин, Б. вил.-нин Сулак чайынын орта ахарындакы вадидя ашкар олунан чохсайлы археоложи абидялярля, Б. шящяринин ися Чирйурт к. (Даьыстан) йахынлыьындакы комплексля ейниляшдирилмяси даща ясаслыдыр. Б. 19 ясрдян мялумдур, 1956 илдян тядгиг олунур (М.Г. Магомедов вя б.). Шящяръикдя даш вя чий кярпиъдян тикилмиш вя бцръляри олан диварлар (ещтимал ки, зялзяляйя давамлы олмасы цчцн арасына гамыш тябягя гойулурду), ъынаьы формада щюрцлмцш даш бцнювря цзяриндя мющря тикилиляр ашкар едилмишдир. 6 (?) ясрин сону – 7 ясря аид ики торпаг гябир (юлцляр катакомбалара, чалалара, чаппа гябирляря гойулмушдур; гябир аваданлыьы цчцн фибул, амулет вя с. сяъиййявидир) вя 7 ясрин 2-ъи йарысы – 8 ясрин 1-ъи йарысына аид ики курган мязарлыьы (юлцляр катакомбалара, йерцстц даш сярдабяляря гойулмушдур; дяфн аваданлыьы арасында чохсайлы силащ вя щярби лявазимат, цзяриндя сцваринин, щейванларын ойма тясвирляри олан надир сцмцк лювщяъиклярля бязядилмиш йящяр вардыр) тапылмышдыр. 2-ъи мязарлыьын йахынлыьында ики килсянин харабалыглары, онларын мещрабында даш хачларын фрагментляри галмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏLƏNCƏR


  БЯЛЯНЪЯР – Хязяр хаганлыьында шящяр вя вил. Яряб-фарс мянбяляриня эюря, Б. Дярбянддян шм.-да йерляшян ири мяркяз, хязярлярин илк пайтахты олмушдур (щямчинин зянэин вил., даь массиви вя кечид, чай вя с. Б. адланырды). Ещтимал ки, яввялляр щунларын пайтахты Варачан бурада йерляшмишдир. 652/653 илдя ярябляр Б.-и мцщасиряйя алса да мяьлуб олмушлар. Шящяр 722/723, вя 732/733 иллярдя ярябляр тяряфиндян даьыдылмышдыр.

  Б.-ин локаллашдырылмасы мясяляси мцбащисяли олараг галыр. Лакин, Б. вил.-нин Сулак чайынын орта ахарындакы вадидя ашкар олунан чохсайлы археоложи абидялярля, Б. шящяринин ися Чирйурт к. (Даьыстан) йахынлыьындакы комплексля ейниляшдирилмяси даща ясаслыдыр. Б. 19 ясрдян мялумдур, 1956 илдян тядгиг олунур (М.Г. Магомедов вя б.). Шящяръикдя даш вя чий кярпиъдян тикилмиш вя бцръляри олан диварлар (ещтимал ки, зялзяляйя давамлы олмасы цчцн арасына гамыш тябягя гойулурду), ъынаьы формада щюрцлмцш даш бцнювря цзяриндя мющря тикилиляр ашкар едилмишдир. 6 (?) ясрин сону – 7 ясря аид ики торпаг гябир (юлцляр катакомбалара, чалалара, чаппа гябирляря гойулмушдур; гябир аваданлыьы цчцн фибул, амулет вя с. сяъиййявидир) вя 7 ясрин 2-ъи йарысы – 8 ясрин 1-ъи йарысына аид ики курган мязарлыьы (юлцляр катакомбалара, йерцстц даш сярдабяляря гойулмушдур; дяфн аваданлыьы арасында чохсайлы силащ вя щярби лявазимат, цзяриндя сцваринин, щейванларын ойма тясвирляри олан надир сцмцк лювщяъиклярля бязядилмиш йящяр вардыр) тапылмышдыр. 2-ъи мязарлыьын йахынлыьында ики килсянин харабалыглары, онларын мещрабында даш хачларын фрагментляри галмышдыр.

  BƏLƏNCƏR


  БЯЛЯНЪЯР – Хязяр хаганлыьында шящяр вя вил. Яряб-фарс мянбяляриня эюря, Б. Дярбянддян шм.-да йерляшян ири мяркяз, хязярлярин илк пайтахты олмушдур (щямчинин зянэин вил., даь массиви вя кечид, чай вя с. Б. адланырды). Ещтимал ки, яввялляр щунларын пайтахты Варачан бурада йерляшмишдир. 652/653 илдя ярябляр Б.-и мцщасиряйя алса да мяьлуб олмушлар. Шящяр 722/723, вя 732/733 иллярдя ярябляр тяряфиндян даьыдылмышдыр.

  Б.-ин локаллашдырылмасы мясяляси мцбащисяли олараг галыр. Лакин, Б. вил.-нин Сулак чайынын орта ахарындакы вадидя ашкар олунан чохсайлы археоложи абидялярля, Б. шящяринин ися Чирйурт к. (Даьыстан) йахынлыьындакы комплексля ейниляшдирилмяси даща ясаслыдыр. Б. 19 ясрдян мялумдур, 1956 илдян тядгиг олунур (М.Г. Магомедов вя б.). Шящяръикдя даш вя чий кярпиъдян тикилмиш вя бцръляри олан диварлар (ещтимал ки, зялзяляйя давамлы олмасы цчцн арасына гамыш тябягя гойулурду), ъынаьы формада щюрцлмцш даш бцнювря цзяриндя мющря тикилиляр ашкар едилмишдир. 6 (?) ясрин сону – 7 ясря аид ики торпаг гябир (юлцляр катакомбалара, чалалара, чаппа гябирляря гойулмушдур; гябир аваданлыьы цчцн фибул, амулет вя с. сяъиййявидир) вя 7 ясрин 2-ъи йарысы – 8 ясрин 1-ъи йарысына аид ики курган мязарлыьы (юлцляр катакомбалара, йерцстц даш сярдабяляря гойулмушдур; дяфн аваданлыьы арасында чохсайлы силащ вя щярби лявазимат, цзяриндя сцваринин, щейванларын ойма тясвирляри олан надир сцмцк лювщяъиклярля бязядилмиш йящяр вардыр) тапылмышдыр. 2-ъи мязарлыьын йахынлыьында ики килсянин харабалыглары, онларын мещрабында даш хачларын фрагментляри галмышдыр.