Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  "AZƏRBAYCAN TİBB JURNALI"

  “АЗЯРБАЙЪАН ТИББ ЖУРНАЛЫ”айлыг елми журнал. Азярб. Респ. Сящиййя Назирлийинин органыдыр (1955). Бакыда 1923 илдя няшря башламышдыр. “Нязяри вя практики тибб архиви” ады иля илк елми-тибби дюври няшр кими рус дилиндя чыхмышдыр. 1924 илдян фяалиййятини Азярб. Дювлят Унтинин тибб факцлтясинин органы кими “Нязяри вя практики тибб журналы” ады иля давам етдирмишдир. 1925 илдя “Бакы тибб журналы” адландырылмышдыр. 1928 илдян “А.т.ж.” ады иля Азярб. вя рус дилляриндя няшр едилир. 1932 илдян Азярб. Дювлят Тибб Ин-тунун органы олмушдур. 1941–55 иллярдя   няшри   мцвяггяти   дайандырылмышды. “А.т.ж”-нда   тибб   тарихи,   нязяриййяси   вя практикасы,  бу  сащя  цзря  терминолоэийанын тякмилляшдирилмяси, йени мцалиъя цсулларынын  тятбиги,  тяърцбя  мцбадиляси  иля йанашы респ. сящиййясинин проблемляри иля баьлы  мягаляляр    дяръ  олунур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  "AZƏRBAYCAN TİBB JURNALI"

  “АЗЯРБАЙЪАН ТИББ ЖУРНАЛЫ”айлыг елми журнал. Азярб. Респ. Сящиййя Назирлийинин органыдыр (1955). Бакыда 1923 илдя няшря башламышдыр. “Нязяри вя практики тибб архиви” ады иля илк елми-тибби дюври няшр кими рус дилиндя чыхмышдыр. 1924 илдян фяалиййятини Азярб. Дювлят Унтинин тибб факцлтясинин органы кими “Нязяри вя практики тибб журналы” ады иля давам етдирмишдир. 1925 илдя “Бакы тибб журналы” адландырылмышдыр. 1928 илдян “А.т.ж.” ады иля Азярб. вя рус дилляриндя няшр едилир. 1932 илдян Азярб. Дювлят Тибб Ин-тунун органы олмушдур. 1941–55 иллярдя   няшри   мцвяггяти   дайандырылмышды. “А.т.ж”-нда   тибб   тарихи,   нязяриййяси   вя практикасы,  бу  сащя  цзря  терминолоэийанын тякмилляшдирилмяси, йени мцалиъя цсулларынын  тятбиги,  тяърцбя  мцбадиляси  иля йанашы респ. сящиййясинин проблемляри иля баьлы  мягаляляр    дяръ  олунур.

  "AZƏRBAYCAN TİBB JURNALI"

  “АЗЯРБАЙЪАН ТИББ ЖУРНАЛЫ”айлыг елми журнал. Азярб. Респ. Сящиййя Назирлийинин органыдыр (1955). Бакыда 1923 илдя няшря башламышдыр. “Нязяри вя практики тибб архиви” ады иля илк елми-тибби дюври няшр кими рус дилиндя чыхмышдыр. 1924 илдян фяалиййятини Азярб. Дювлят Унтинин тибб факцлтясинин органы кими “Нязяри вя практики тибб журналы” ады иля давам етдирмишдир. 1925 илдя “Бакы тибб журналы” адландырылмышдыр. 1928 илдян “А.т.ж.” ады иля Азярб. вя рус дилляриндя няшр едилир. 1932 илдян Азярб. Дювлят Тибб Ин-тунун органы олмушдур. 1941–55 иллярдя   няшри   мцвяггяти   дайандырылмышды. “А.т.ж”-нда   тибб   тарихи,   нязяриййяси   вя практикасы,  бу  сащя  цзря  терминолоэийанын тякмилляшдирилмяси, йени мцалиъя цсулларынын  тятбиги,  тяърцбя  мцбадиляси  иля йанашы респ. сящиййясинин проблемляри иля баьлы  мягаляляр    дяръ  олунур.