Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN  TURAN-DO FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН ТУРАН-ДО ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 2007 илдя Бакыда тясис едилмишдир. 2004 илдя Бакыда Дцнйа Туран-до Ассосиасийасы йарадылмыш, щямин ил Бейнялхалг Дюйцш Сяняти Ассосиасийалары тяряфиндян танынмышдыр. Федерасийанын тяркибиндя “Азяри-до”, “Бай-до” вя “Ъан-до” идман клублары фяалиййят эюстярир. 2007–10 иллярдя Азярб. идманчылары Л. Гулийев, Т. Ящмядов, Я. Щцсейнов дцнйа чемпиону, Щ. Вейсялов, А. Щцсейнов, М. Зякяриййяйев Авропа чемпиону олмушлар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN  TURAN-DO FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН ТУРАН-ДО ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 2007 илдя Бакыда тясис едилмишдир. 2004 илдя Бакыда Дцнйа Туран-до Ассосиасийасы йарадылмыш, щямин ил Бейнялхалг Дюйцш Сяняти Ассосиасийалары тяряфиндян танынмышдыр. Федерасийанын тяркибиндя “Азяри-до”, “Бай-до” вя “Ъан-до” идман клублары фяалиййят эюстярир. 2007–10 иллярдя Азярб. идманчылары Л. Гулийев, Т. Ящмядов, Я. Щцсейнов дцнйа чемпиону, Щ. Вейсялов, А. Щцсейнов, М. Зякяриййяйев Авропа чемпиону олмушлар.

  AZƏRBAYCAN  TURAN-DO FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН ТУРАН-ДО ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 2007 илдя Бакыда тясис едилмишдир. 2004 илдя Бакыда Дцнйа Туран-до Ассосиасийасы йарадылмыш, щямин ил Бейнялхалг Дюйцш Сяняти Ассосиасийалары тяряфиндян танынмышдыр. Федерасийанын тяркибиндя “Азяри-до”, “Бай-до” вя “Ъан-до” идман клублары фяалиййят эюстярир. 2007–10 иллярдя Азярб. идманчылары Л. Гулийев, Т. Ящмядов, Я. Щцсейнов дцнйа чемпиону, Щ. Вейсялов, А. Щцсейнов, М. Зякяриййяйев Авропа чемпиону олмушлар.