Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CƏHRİÇAY ÇINQIL- QUM QARIŞIĞI YATAĞI


  ЪЯЩРИЧАЙ ЧЫНГЫЛ-ГУМ ГАРЫШЫЬЫ ЙАТАЬЫ – Азярб. Респ. Бабяк р- ну (Нах. МР) яразисиндя, Ъящричай щювзясиндя, Ъящри к.-нин ъ.-г. вя г. щиссяля- риндядир. Эеол. гурулушунда мцасир дюврцн аллцвиал-делцвиал чюкцнтцляри – чагыл, чынгыл вя гум гарышыьы иштирак едир. Чагыл вя чынгыллар ящянэдашы, мерэел, порфирит, туф-гумдашы вя туф-брекчийа гырынтыларындан ибарятдир. Сащ. 2,18 км2, файдалы гатын галынлыьы 4,84 м-я гядярдир. Чынгыл- гум гарышыьы щидротехники тикинти
  ишляри цчцн юйрянилмишдир. Йатаьын сянайе ещтийаты 10094 мин м3-дир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CƏHRİÇAY ÇINQIL- QUM QARIŞIĞI YATAĞI


  ЪЯЩРИЧАЙ ЧЫНГЫЛ-ГУМ ГАРЫШЫЬЫ ЙАТАЬЫ – Азярб. Респ. Бабяк р- ну (Нах. МР) яразисиндя, Ъящричай щювзясиндя, Ъящри к.-нин ъ.-г. вя г. щиссяля- риндядир. Эеол. гурулушунда мцасир дюврцн аллцвиал-делцвиал чюкцнтцляри – чагыл, чынгыл вя гум гарышыьы иштирак едир. Чагыл вя чынгыллар ящянэдашы, мерэел, порфирит, туф-гумдашы вя туф-брекчийа гырынтыларындан ибарятдир. Сащ. 2,18 км2, файдалы гатын галынлыьы 4,84 м-я гядярдир. Чынгыл- гум гарышыьы щидротехники тикинти
  ишляри цчцн юйрянилмишдир. Йатаьын сянайе ещтийаты 10094 мин м3-дир.

  CƏHRİÇAY ÇINQIL- QUM QARIŞIĞI YATAĞI


  ЪЯЩРИЧАЙ ЧЫНГЫЛ-ГУМ ГАРЫШЫЬЫ ЙАТАЬЫ – Азярб. Респ. Бабяк р- ну (Нах. МР) яразисиндя, Ъящричай щювзясиндя, Ъящри к.-нин ъ.-г. вя г. щиссяля- риндядир. Эеол. гурулушунда мцасир дюврцн аллцвиал-делцвиал чюкцнтцляри – чагыл, чынгыл вя гум гарышыьы иштирак едир. Чагыл вя чынгыллар ящянэдашы, мерэел, порфирит, туф-гумдашы вя туф-брекчийа гырынтыларындан ибарятдир. Сащ. 2,18 км2, файдалы гатын галынлыьы 4,84 м-я гядярдир. Чынгыл- гум гарышыьы щидротехники тикинти
  ишляри цчцн юйрянилмишдир. Йатаьын сянайе ещтийаты 10094 мин м3-дир.