Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏND

  БЯНД (фар. ﺪﻨﺒ – баь, баьлама, сядд, бюлэц вя с.) – 1) ядябиййатда: шеирин гафийя вя йа интонасийайа эюря бирляшдирилмиш, ваhид мяна ифадя едян бир нечя мисрасы. Мисраларын сайына эюря Б.-ляр икилик, цчлцк, дюрдлцк, бешлик, алтылыг вя с. олур. Классик Шярг, о ъцмлядян Азярб. поезийасында ян кичик Б. бейтдир. Азярб. поезийасында дюрдлцк, бешлик вя алтылыг Б.-ляр даhа чох йайылмышдыр. Мяс., классик шеирдя вя ашыг поезийасында дюрдлцйцн рцбаи, туйуг. мцряббе, байаты, гошма, эярайлы, бешлийин мцхяммяс, алтылыьын мцсяддяс кими нювляри вар. Б. юзцнцн спесифик гафийялянмя системини узун мцддят горуйуб сахламышдыр (гошма, мясняви вя с.). Шеирин Б.-ляр ясасында гурулмасы она композисийа бцтювлцйц, дахили мязмун биткинлийи вя вязн вяhдяти верир. Лирик шеирлярдя нисбятян садя (дюрдлцк, бешлик), поемаларда ися мцряккяб (йеддилик, сяккизлик, доггузлуг вя с.) Б.-лярдян истифадя олунур; 2) тясвири сянятдя: орнаментал композисийада хятт вя йа шахялярин говушдуьу нюгтя. Б.-ляр мцхтялиф шякилдя олур. Азярб. орнамент сянятиндя hейван (фил, шир вя с.) башыны тясвир едян Б. формаларына да тясадцф едилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏND

  БЯНД (фар. ﺪﻨﺒ – баь, баьлама, сядд, бюлэц вя с.) – 1) ядябиййатда: шеирин гафийя вя йа интонасийайа эюря бирляшдирилмиш, ваhид мяна ифадя едян бир нечя мисрасы. Мисраларын сайына эюря Б.-ляр икилик, цчлцк, дюрдлцк, бешлик, алтылыг вя с. олур. Классик Шярг, о ъцмлядян Азярб. поезийасында ян кичик Б. бейтдир. Азярб. поезийасында дюрдлцк, бешлик вя алтылыг Б.-ляр даhа чох йайылмышдыр. Мяс., классик шеирдя вя ашыг поезийасында дюрдлцйцн рцбаи, туйуг. мцряббе, байаты, гошма, эярайлы, бешлийин мцхяммяс, алтылыьын мцсяддяс кими нювляри вар. Б. юзцнцн спесифик гафийялянмя системини узун мцддят горуйуб сахламышдыр (гошма, мясняви вя с.). Шеирин Б.-ляр ясасында гурулмасы она композисийа бцтювлцйц, дахили мязмун биткинлийи вя вязн вяhдяти верир. Лирик шеирлярдя нисбятян садя (дюрдлцк, бешлик), поемаларда ися мцряккяб (йеддилик, сяккизлик, доггузлуг вя с.) Б.-лярдян истифадя олунур; 2) тясвири сянятдя: орнаментал композисийада хятт вя йа шахялярин говушдуьу нюгтя. Б.-ляр мцхтялиф шякилдя олур. Азярб. орнамент сянятиндя hейван (фил, шир вя с.) башыны тясвир едян Б. формаларына да тясадцф едилир.

  BƏND

  БЯНД (фар. ﺪﻨﺒ – баь, баьлама, сядд, бюлэц вя с.) – 1) ядябиййатда: шеирин гафийя вя йа интонасийайа эюря бирляшдирилмиш, ваhид мяна ифадя едян бир нечя мисрасы. Мисраларын сайына эюря Б.-ляр икилик, цчлцк, дюрдлцк, бешлик, алтылыг вя с. олур. Классик Шярг, о ъцмлядян Азярб. поезийасында ян кичик Б. бейтдир. Азярб. поезийасында дюрдлцк, бешлик вя алтылыг Б.-ляр даhа чох йайылмышдыр. Мяс., классик шеирдя вя ашыг поезийасында дюрдлцйцн рцбаи, туйуг. мцряббе, байаты, гошма, эярайлы, бешлийин мцхяммяс, алтылыьын мцсяддяс кими нювляри вар. Б. юзцнцн спесифик гафийялянмя системини узун мцддят горуйуб сахламышдыр (гошма, мясняви вя с.). Шеирин Б.-ляр ясасында гурулмасы она композисийа бцтювлцйц, дахили мязмун биткинлийи вя вязн вяhдяти верир. Лирик шеирлярдя нисбятян садя (дюрдлцк, бешлик), поемаларда ися мцряккяб (йеддилик, сяккизлик, доггузлуг вя с.) Б.-лярдян истифадя олунур; 2) тясвири сянятдя: орнаментал композисийада хятт вя йа шахялярин говушдуьу нюгтя. Б.-ляр мцхтялиф шякилдя олур. Азярб. орнамент сянятиндя hейван (фил, шир вя с.) башыны тясвир едян Б. формаларына да тясадцф едилир.