Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN  UNİVERSAL DÖYÜŞ FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН УНИВЕРСАЛ ДЮЙЦШ ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 2004 илдян Бакыда тясис едилмишдир. Бейнялхалг (ИАУ, 2001) вя Авропа Универсал Дюйцш Федерасийасынын (ЕСИФАУ, 2004) цзвцдцр. 2004–10 иллярдя Азярб. идманчылары дцнйа вя Авропа чемпионатларында 57 гызыл, 74 эцмцш, 120 бцрцнъ медал газанмышлар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN  UNİVERSAL DÖYÜŞ FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН УНИВЕРСАЛ ДЮЙЦШ ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 2004 илдян Бакыда тясис едилмишдир. Бейнялхалг (ИАУ, 2001) вя Авропа Универсал Дюйцш Федерасийасынын (ЕСИФАУ, 2004) цзвцдцр. 2004–10 иллярдя Азярб. идманчылары дцнйа вя Авропа чемпионатларында 57 гызыл, 74 эцмцш, 120 бцрцнъ медал газанмышлар.

  AZƏRBAYCAN  UNİVERSAL DÖYÜŞ FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН УНИВЕРСАЛ ДЮЙЦШ ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 2004 илдян Бакыда тясис едилмишдир. Бейнялхалг (ИАУ, 2001) вя Авропа Универсал Дюйцш Федерасийасынын (ЕСИФАУ, 2004) цзвцдцр. 2004–10 иллярдя Азярб. идманчылары дцнйа вя Авропа чемпионатларында 57 гызыл, 74 эцмцш, 120 бцрцнъ медал газанмышлар.