Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏNDARİ

  БЯНДАРИ (ىﺮاﺪﻨﺒ), Бундари,Бондари , ял-Фятщ ибн Яли ибн Мящямяд ял- Бяндари (? – ?) – 13 яср яряб тарихчиси, тяръцмячи. Имадяддин ял-Исфащанинин сялъуг тарихиня аид “Йорьунлугда кюмяк вя йаранмыша сыьынаъаг” ясярини бир сыра ялавя вя ихтисарла “”Кюмяк” китабынын ясас щиссяси вя “Сыьынаъаг” китабындан чыха- рыш” ады иля тяртиб етмишдир. Ясярдя Алп Арсланын Азярб.-ы тутмасы, о дюврдя Азярб.-да баш верян щадисяляр, Елдянизлярин фяалиййяти, Ширваншащларла Сялъугиля- рин мцнасибяти, Азярб. шящярляри, Эянъя зялзяляси вя с. щаггында да мялумат верилмишдир. Б. Фирдювсинин “Шащнамя” ясярини яряб дилиня тяръцмя етмиш, Хятиб Баьдадинин ясяриня ялавя йазмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏNDARİ

  БЯНДАРИ (ىﺮاﺪﻨﺒ), Бундари,Бондари , ял-Фятщ ибн Яли ибн Мящямяд ял- Бяндари (? – ?) – 13 яср яряб тарихчиси, тяръцмячи. Имадяддин ял-Исфащанинин сялъуг тарихиня аид “Йорьунлугда кюмяк вя йаранмыша сыьынаъаг” ясярини бир сыра ялавя вя ихтисарла “”Кюмяк” китабынын ясас щиссяси вя “Сыьынаъаг” китабындан чыха- рыш” ады иля тяртиб етмишдир. Ясярдя Алп Арсланын Азярб.-ы тутмасы, о дюврдя Азярб.-да баш верян щадисяляр, Елдянизлярин фяалиййяти, Ширваншащларла Сялъугиля- рин мцнасибяти, Азярб. шящярляри, Эянъя зялзяляси вя с. щаггында да мялумат верилмишдир. Б. Фирдювсинин “Шащнамя” ясярини яряб дилиня тяръцмя етмиш, Хятиб Баьдадинин ясяриня ялавя йазмышдыр.

  BƏNDARİ

  БЯНДАРИ (ىﺮاﺪﻨﺒ), Бундари,Бондари , ял-Фятщ ибн Яли ибн Мящямяд ял- Бяндари (? – ?) – 13 яср яряб тарихчиси, тяръцмячи. Имадяддин ял-Исфащанинин сялъуг тарихиня аид “Йорьунлугда кюмяк вя йаранмыша сыьынаъаг” ясярини бир сыра ялавя вя ихтисарла “”Кюмяк” китабынын ясас щиссяси вя “Сыьынаъаг” китабындан чыха- рыш” ады иля тяртиб етмишдир. Ясярдя Алп Арсланын Азярб.-ы тутмасы, о дюврдя Азярб.-да баш верян щадисяляр, Елдянизлярин фяалиййяти, Ширваншащларла Сялъугиля- рин мцнасибяти, Азярб. шящярляри, Эянъя зялзяляси вя с. щаггында да мялумат верилмишдир. Б. Фирдювсинин “Шащнамя” ясярини яряб дилиня тяръцмя етмиш, Хятиб Баьдадинин ясяриня ялавя йазмышдыр.