Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN UNİVERSİTETİ

  АЗЯРБАЙЪАН УНИВЕРСИТЕТИ – юзял али тящсил мцяссисяси. 1991 илдя тясис едилмишдир. Бакыдадыр. Ун-тин 3 факцлтяси  (щуманитар, щцгуг вя игтисадиййат), 8 кафедрасы, китабханасы, тялябя елми ъямиййяти вар (2009). Яйани вя гийаби шюбяляриндя 17 ихтисас цзря 904 тялябя тящсил алыр. 148 няфярлик проф.-мцяллим щейяти, о ъцмлядян АМЕА-нын 2 м. цзвц, 17 е. д., проф., 40 е. намизяди, досент чалышыр (2008/09). Маэистратура, аспирантура (диссертан тура) вя докторантурасы вар. “Шярг-Гярб” елми тядгигат мяркязи, няшриййат фяаллийят эюстярир. “Ипяк йолу” журналы (2004 илдян) вя “Азярбайъан Университети” гязети (2008  илдян) няшр олунур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN UNİVERSİTETİ

  АЗЯРБАЙЪАН УНИВЕРСИТЕТИ – юзял али тящсил мцяссисяси. 1991 илдя тясис едилмишдир. Бакыдадыр. Ун-тин 3 факцлтяси  (щуманитар, щцгуг вя игтисадиййат), 8 кафедрасы, китабханасы, тялябя елми ъямиййяти вар (2009). Яйани вя гийаби шюбяляриндя 17 ихтисас цзря 904 тялябя тящсил алыр. 148 няфярлик проф.-мцяллим щейяти, о ъцмлядян АМЕА-нын 2 м. цзвц, 17 е. д., проф., 40 е. намизяди, досент чалышыр (2008/09). Маэистратура, аспирантура (диссертан тура) вя докторантурасы вар. “Шярг-Гярб” елми тядгигат мяркязи, няшриййат фяаллийят эюстярир. “Ипяк йолу” журналы (2004 илдян) вя “Азярбайъан Университети” гязети (2008  илдян) няшр олунур.

  AZƏRBAYCAN UNİVERSİTETİ

  АЗЯРБАЙЪАН УНИВЕРСИТЕТИ – юзял али тящсил мцяссисяси. 1991 илдя тясис едилмишдир. Бакыдадыр. Ун-тин 3 факцлтяси  (щуманитар, щцгуг вя игтисадиййат), 8 кафедрасы, китабханасы, тялябя елми ъямиййяти вар (2009). Яйани вя гийаби шюбяляриндя 17 ихтисас цзря 904 тялябя тящсил алыр. 148 няфярлик проф.-мцяллим щейяти, о ъцмлядян АМЕА-нын 2 м. цзвц, 17 е. д., проф., 40 е. намизяди, досент чалышыр (2008/09). Маэистратура, аспирантура (диссертан тура) вя докторантурасы вар. “Шярг-Гярб” елми тядгигат мяркязи, няшриййат фяаллийят эюстярир. “Ипяк йолу” журналы (2004 илдян) вя “Азярбайъан Университети” гязети (2008  илдян) няшр олунур.