Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN  UŞU FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН УШУ ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 1991 илдя Бакыда тясис едилмишдир. Бейнялхалг Ушу Федерасийасынын (ИWУФ,1993) вя Авропа Ушу Федерасийасынын (ЕWФ, 1993) цзвцдцр. Ъ.Будагов Авропа кубокунун галиби (1993), Авропа (1994), дцнйа (1999); Р.Мещдийев Авропа (1998), А. Щясянсой дцнйа (2006, 2010); Т. Щясянова дцнйа (2010) чемпиону олмушлар. Азярб. йыьма командасы 1995 илдя Авропа кубокунун, 2001 илдя Дцнйа кубокунун галиби олмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN  UŞU FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН УШУ ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 1991 илдя Бакыда тясис едилмишдир. Бейнялхалг Ушу Федерасийасынын (ИWУФ,1993) вя Авропа Ушу Федерасийасынын (ЕWФ, 1993) цзвцдцр. Ъ.Будагов Авропа кубокунун галиби (1993), Авропа (1994), дцнйа (1999); Р.Мещдийев Авропа (1998), А. Щясянсой дцнйа (2006, 2010); Т. Щясянова дцнйа (2010) чемпиону олмушлар. Азярб. йыьма командасы 1995 илдя Авропа кубокунун, 2001 илдя Дцнйа кубокунун галиби олмушдур.

  AZƏRBAYCAN  UŞU FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН УШУ ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 1991 илдя Бакыда тясис едилмишдир. Бейнялхалг Ушу Федерасийасынын (ИWУФ,1993) вя Авропа Ушу Федерасийасынын (ЕWФ, 1993) цзвцдцр. Ъ.Будагов Авропа кубокунун галиби (1993), Авропа (1994), дцнйа (1999); Р.Мещдийев Авропа (1998), А. Щясянсой дцнйа (2006, 2010); Т. Щясянова дцнйа (2010) чемпиону олмушлар. Азярб. йыьма командасы 1995 илдя Авропа кубокунун, 2001 илдя Дцнйа кубокунун галиби олмушдур.