Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN ÜZGÜÇÜLÜK FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН ЦЗЭЦЧЦЛЦК ФЕДЕРАСИЙАСЫ (АЦФ) – 1994 илдя Бакыда тясис едилмишдир. Бейнялхалг Цзэцчцлцк Федерасийасынын (ФИНА, 1995) вя Авропа Цзэцчцлцк Федерасийасынын (ЛЕН, 1996) цзвцдцр. АЦФ-дяки идман нювляриня суйатулланма вя су полосу дахилдир. Суйатулланма цзря Н.Карпухина ССРИ (1956), В. Ясядуллайев ССРИ (1985, 1987) чемпиону, Е. Ъябрайылов 26-ъы(1996, Атланта) вя 27-ъи (2000, Сидней) Олимпийа Ойунларынын иштиракчысы олмушдур. Су полосу цзря Й. Салтсын ССРИ йыьма командасы тяркибиндя 17-ъи Олимпийа Ойун - ларынын эцмцш (1960, Рома), Н. Кузнетсов вя З. Борткевич 18-ъи Олимпийа Ойунларынын бцрцнъ (1964, Токио) медалыны газанмышлар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN ÜZGÜÇÜLÜK FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН ЦЗЭЦЧЦЛЦК ФЕДЕРАСИЙАСЫ (АЦФ) – 1994 илдя Бакыда тясис едилмишдир. Бейнялхалг Цзэцчцлцк Федерасийасынын (ФИНА, 1995) вя Авропа Цзэцчцлцк Федерасийасынын (ЛЕН, 1996) цзвцдцр. АЦФ-дяки идман нювляриня суйатулланма вя су полосу дахилдир. Суйатулланма цзря Н.Карпухина ССРИ (1956), В. Ясядуллайев ССРИ (1985, 1987) чемпиону, Е. Ъябрайылов 26-ъы(1996, Атланта) вя 27-ъи (2000, Сидней) Олимпийа Ойунларынын иштиракчысы олмушдур. Су полосу цзря Й. Салтсын ССРИ йыьма командасы тяркибиндя 17-ъи Олимпийа Ойун - ларынын эцмцш (1960, Рома), Н. Кузнетсов вя З. Борткевич 18-ъи Олимпийа Ойунларынын бцрцнъ (1964, Токио) медалыны газанмышлар.

  AZƏRBAYCAN ÜZGÜÇÜLÜK FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН ЦЗЭЦЧЦЛЦК ФЕДЕРАСИЙАСЫ (АЦФ) – 1994 илдя Бакыда тясис едилмишдир. Бейнялхалг Цзэцчцлцк Федерасийасынын (ФИНА, 1995) вя Авропа Цзэцчцлцк Федерасийасынын (ЛЕН, 1996) цзвцдцр. АЦФ-дяки идман нювляриня суйатулланма вя су полосу дахилдир. Суйатулланма цзря Н.Карпухина ССРИ (1956), В. Ясядуллайев ССРИ (1985, 1987) чемпиону, Е. Ъябрайылов 26-ъы(1996, Атланта) вя 27-ъи (2000, Сидней) Олимпийа Ойунларынын иштиракчысы олмушдур. Су полосу цзря Й. Салтсын ССРИ йыьма командасы тяркибиндя 17-ъи Олимпийа Ойун - ларынын эцмцш (1960, Рома), Н. Кузнетсов вя З. Борткевич 18-ъи Олимпийа Ойунларынын бцрцнъ (1964, Токио) медалыны газанмышлар.