Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN VELOSİPED FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН ВЕЛОСИПЕД ФЕДЕРАСИЙАСЫ (АВФ) – 1992 илдя Бакыда тясис едилмишдир. АВФ Бейнялхалг Велосипед Бирлийнин (УЪИ, 1992) вя Авропа Велосипед Бирлийнин (УЕЪ, 1992) цзвцдцр. 1936 илдя Азярб.-да “Динамо”, “Спартак”, “Иншаатчы” вя “Нефтчи” кюнцллц идман ъямиййятляриндя велосипед идманы цзря бюлмяляр ачылмышдыр. 1980 илдя Респ. велотреки тикилиб истифадяйя верилмиш, 1982–84 иллярдя ССРИ чемпионаты вя биринъилийи (кросс вя трек нювляри цзря)  кечирилмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN VELOSİPED FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН ВЕЛОСИПЕД ФЕДЕРАСИЙАСЫ (АВФ) – 1992 илдя Бакыда тясис едилмишдир. АВФ Бейнялхалг Велосипед Бирлийнин (УЪИ, 1992) вя Авропа Велосипед Бирлийнин (УЕЪ, 1992) цзвцдцр. 1936 илдя Азярб.-да “Динамо”, “Спартак”, “Иншаатчы” вя “Нефтчи” кюнцллц идман ъямиййятляриндя велосипед идманы цзря бюлмяляр ачылмышдыр. 1980 илдя Респ. велотреки тикилиб истифадяйя верилмиш, 1982–84 иллярдя ССРИ чемпионаты вя биринъилийи (кросс вя трек нювляри цзря)  кечирилмишдир.

  AZƏRBAYCAN VELOSİPED FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН ВЕЛОСИПЕД ФЕДЕРАСИЙАСЫ (АВФ) – 1992 илдя Бакыда тясис едилмишдир. АВФ Бейнялхалг Велосипед Бирлийнин (УЪИ, 1992) вя Авропа Велосипед Бирлийнин (УЕЪ, 1992) цзвцдцр. 1936 илдя Азярб.-да “Динамо”, “Спартак”, “Иншаатчы” вя “Нефтчи” кюнцллц идман ъямиййятляриндя велосипед идманы цзря бюлмяляр ачылмышдыр. 1980 илдя Респ. велотреки тикилиб истифадяйя верилмиш, 1982–84 иллярдя ССРИ чемпионаты вя биринъилийи (кросс вя трек нювляри цзря)  кечирилмишдир.