Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏNDƏR

  БЯНДЯР, Бяндар (? – 1231, Эянъя) – харязмшащ Ъялаляддиня гаршы 1231 илдя Эянъядя баш вермиш цсйанын башчысы. Ъялаляддин Эянъяни тутдугдан (1225) сонра онун мямурлары ящали цзяриня бир сыра верэиляр гоймушду. Щярякатда шящяр ящалисинин бир гисми фяал иштирак едирди. Цсйанчылар Ъялаляддинин гарнизонуну мящв едиб шящяри яля кечирдиляр. Б.-ин рящбярлийи иля шящяр щакиминин сарайы даьыдылды, мямурлар вя гуллугчулар юлдцрцлдц. Ъялаляддин цсйанчыларла данышыглара башлады, шящяри тяслим едяъякляри тягдирдя цсйанчылары баьышлайаъаьыны вяд етди. Лакин цсйанчылар тяклифи рядд етдиляр. Б. цсйанчылары шящярдян чыхарды вя Ъялаляддинин гошунуна щцъум етди. Баш верян дюйцшдя сцварилярин щцъумлары гаршысында давам эятирмяйян цсйанчылар эери чякилмяли олдулар. Ъялаляддин онлары тягиб едяряк Эянъяйя дахил олду вя цсйаны йатырды. Б. вя цсйан башчыларындан 30 няфяр едам едилди.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏNDƏR

  БЯНДЯР, Бяндар (? – 1231, Эянъя) – харязмшащ Ъялаляддиня гаршы 1231 илдя Эянъядя баш вермиш цсйанын башчысы. Ъялаляддин Эянъяни тутдугдан (1225) сонра онун мямурлары ящали цзяриня бир сыра верэиляр гоймушду. Щярякатда шящяр ящалисинин бир гисми фяал иштирак едирди. Цсйанчылар Ъялаляддинин гарнизонуну мящв едиб шящяри яля кечирдиляр. Б.-ин рящбярлийи иля шящяр щакиминин сарайы даьыдылды, мямурлар вя гуллугчулар юлдцрцлдц. Ъялаляддин цсйанчыларла данышыглара башлады, шящяри тяслим едяъякляри тягдирдя цсйанчылары баьышлайаъаьыны вяд етди. Лакин цсйанчылар тяклифи рядд етдиляр. Б. цсйанчылары шящярдян чыхарды вя Ъялаляддинин гошунуна щцъум етди. Баш верян дюйцшдя сцварилярин щцъумлары гаршысында давам эятирмяйян цсйанчылар эери чякилмяли олдулар. Ъялаляддин онлары тягиб едяряк Эянъяйя дахил олду вя цсйаны йатырды. Б. вя цсйан башчыларындан 30 няфяр едам едилди.

  BƏNDƏR

  БЯНДЯР, Бяндар (? – 1231, Эянъя) – харязмшащ Ъялаляддиня гаршы 1231 илдя Эянъядя баш вермиш цсйанын башчысы. Ъялаляддин Эянъяни тутдугдан (1225) сонра онун мямурлары ящали цзяриня бир сыра верэиляр гоймушду. Щярякатда шящяр ящалисинин бир гисми фяал иштирак едирди. Цсйанчылар Ъялаляддинин гарнизонуну мящв едиб шящяри яля кечирдиляр. Б.-ин рящбярлийи иля шящяр щакиминин сарайы даьыдылды, мямурлар вя гуллугчулар юлдцрцлдц. Ъялаляддин цсйанчыларла данышыглара башлады, шящяри тяслим едяъякляри тягдирдя цсйанчылары баьышлайаъаьыны вяд етди. Лакин цсйанчылар тяклифи рядд етдиляр. Б. цсйанчылары шящярдян чыхарды вя Ъялаляддинин гошунуна щцъум етди. Баш верян дюйцшдя сцварилярин щцъумлары гаршысында давам эятирмяйян цсйанчылар эери чякилмяли олдулар. Ъялаляддин онлары тягиб едяряк Эянъяйя дахил олду вя цсйаны йатырды. Б. вя цсйан башчыларындан 30 няфяр едам едилди.