Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN VKC NÖVLƏRİ  ÜZRƏ  KARATE FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН ВКЪ НЮВЛЯРИ ЦЗРЯ КАРАТЕ ФЕДЕРАСИЙАСЫ –2007 илдя Бакыда тясис едилмишдир. 1993 илдя бу идман нювц цзря Шярг Тякбятяк Дюйцш Нювляри клубу йарадылмыш, 1995 илдя Азярб. Гоъйу-рйу Карате-до Федерасийасынын тяркибиндя олмушдур. Цмумдцнйа Карате Конфедерасийасынын цзвцдцр (2003). Азярб. йыьма командасы дцнйа вя Авропа чемпионатларында, Авропа вя Дцнйа кубоку йарышларында 36 гызыл, 7 эцмцш, 12 бцрцнъ медал газанмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN VKC NÖVLƏRİ  ÜZRƏ  KARATE FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН ВКЪ НЮВЛЯРИ ЦЗРЯ КАРАТЕ ФЕДЕРАСИЙАСЫ –2007 илдя Бакыда тясис едилмишдир. 1993 илдя бу идман нювц цзря Шярг Тякбятяк Дюйцш Нювляри клубу йарадылмыш, 1995 илдя Азярб. Гоъйу-рйу Карате-до Федерасийасынын тяркибиндя олмушдур. Цмумдцнйа Карате Конфедерасийасынын цзвцдцр (2003). Азярб. йыьма командасы дцнйа вя Авропа чемпионатларында, Авропа вя Дцнйа кубоку йарышларында 36 гызыл, 7 эцмцш, 12 бцрцнъ медал газанмышдыр.

  AZƏRBAYCAN VKC NÖVLƏRİ  ÜZRƏ  KARATE FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН ВКЪ НЮВЛЯРИ ЦЗРЯ КАРАТЕ ФЕДЕРАСИЙАСЫ –2007 илдя Бакыда тясис едилмишдир. 1993 илдя бу идман нювц цзря Шярг Тякбятяк Дюйцш Нювляри клубу йарадылмыш, 1995 илдя Азярб. Гоъйу-рйу Карате-до Федерасийасынын тяркибиндя олмушдур. Цмумдцнйа Карате Конфедерасийасынын цзвцдцр (2003). Азярб. йыьма командасы дцнйа вя Авропа чемпионатларында, Авропа вя Дцнйа кубоку йарышларында 36 гызыл, 7 эцмцш, 12 бцрцнъ медал газанмышдыр.