Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CƏLALABAD

  ЪЯЛАЛАБАД – Гырьызыстанда шящяр, Ъялалабад вил.-нин инз. м. Ящ. 89 мин (2009). Фярганя вадисинин ш. щиссясиндя, 970 м щцнд.-дя, Гарадярйа чайынын щювзясиндя йерляшир. Бишкек–Ош автомобил йолунун цстцндядир. Д.й. ст. Автомобил агрегатлары, штепсел айрылмалары, к.т. техникасынын тямири вя с. з-длар фяалиййят эюстярир. Йцнэцл (памбыгтямизляйян з-д, айаггабы, тикиш ф-кляри), йейинти (сцд мящсуллары, консервляр, гяннады мямулаты вя с.), аьаъ емалы (о ъцмлядян мебел ф-ки) сянайеси инкишаф етмишдир. Тикинти материаллары истещсал олунур. Шящярин ясасы 1877 илдя гойулмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CƏLALABAD

  ЪЯЛАЛАБАД – Гырьызыстанда шящяр, Ъялалабад вил.-нин инз. м. Ящ. 89 мин (2009). Фярганя вадисинин ш. щиссясиндя, 970 м щцнд.-дя, Гарадярйа чайынын щювзясиндя йерляшир. Бишкек–Ош автомобил йолунун цстцндядир. Д.й. ст. Автомобил агрегатлары, штепсел айрылмалары, к.т. техникасынын тямири вя с. з-длар фяалиййят эюстярир. Йцнэцл (памбыгтямизляйян з-д, айаггабы, тикиш ф-кляри), йейинти (сцд мящсуллары, консервляр, гяннады мямулаты вя с.), аьаъ емалы (о ъцмлядян мебел ф-ки) сянайеси инкишаф етмишдир. Тикинти материаллары истещсал олунур. Шящярин ясасы 1877 илдя гойулмушдур.

  CƏLALABAD

  ЪЯЛАЛАБАД – Гырьызыстанда шящяр, Ъялалабад вил.-нин инз. м. Ящ. 89 мин (2009). Фярганя вадисинин ш. щиссясиндя, 970 м щцнд.-дя, Гарадярйа чайынын щювзясиндя йерляшир. Бишкек–Ош автомобил йолунун цстцндядир. Д.й. ст. Автомобил агрегатлары, штепсел айрылмалары, к.т. техникасынын тямири вя с. з-длар фяалиййят эюстярир. Йцнэцл (памбыгтямизляйян з-д, айаггабы, тикиш ф-кляри), йейинти (сцд мящсуллары, консервляр, гяннады мямулаты вя с.), аьаъ емалы (о ъцмлядян мебел ф-ки) сянайеси инкишаф етмишдир. Тикинти материаллары истещсал олунур. Шящярин ясасы 1877 илдя гойулмушдур.