Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CƏLALABAD


  ЪЯЛАЛАБАД – Гырьызыстанда балнеоложи-палчыг вя иглим курорту. Гарадярйа чайы щювзясиндя. 970 м щцндцрлцкдя, Фярганя дярясинин шярг щиссясиндя йер- ляшир. Иглими континенталдыр; гышы йумшаг (йанварда орта темп-р тягр. –2°Ъ), йайы исти, гурудур (ийулда орта темп-р тягр. 27°Ъ). Иглимля йанашы, исти минерал су (азотлу хлоридли-щидрокарбонатлы-сулфатлы натриум-калсиумлу) вя торфлу мцалиъя палчыьы истифадя олунур. Щязм, щярякят вя дайаг, синир системляри, органлары, бюйряк хястяликляри мцалиъя олунур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CƏLALABAD


  ЪЯЛАЛАБАД – Гырьызыстанда балнеоложи-палчыг вя иглим курорту. Гарадярйа чайы щювзясиндя. 970 м щцндцрлцкдя, Фярганя дярясинин шярг щиссясиндя йер- ляшир. Иглими континенталдыр; гышы йумшаг (йанварда орта темп-р тягр. –2°Ъ), йайы исти, гурудур (ийулда орта темп-р тягр. 27°Ъ). Иглимля йанашы, исти минерал су (азотлу хлоридли-щидрокарбонатлы-сулфатлы натриум-калсиумлу) вя торфлу мцалиъя палчыьы истифадя олунур. Щязм, щярякят вя дайаг, синир системляри, органлары, бюйряк хястяликляри мцалиъя олунур.

  CƏLALABAD


  ЪЯЛАЛАБАД – Гырьызыстанда балнеоложи-палчыг вя иглим курорту. Гарадярйа чайы щювзясиндя. 970 м щцндцрлцкдя, Фярганя дярясинин шярг щиссясиндя йер- ляшир. Иглими континенталдыр; гышы йумшаг (йанварда орта темп-р тягр. –2°Ъ), йайы исти, гурудур (ийулда орта темп-р тягр. 27°Ъ). Иглимля йанашы, исти минерал су (азотлу хлоридли-щидрокарбонатлы-сулфатлы натриум-калсиумлу) вя торфлу мцалиъя палчыьы истифадя олунур. Щязм, щярякят вя дайаг, синир системляри, органлары, бюйряк хястяликляри мцалиъя олунур.