Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN YAZIÇILAR BİRLİYİNİN ƏDƏBİYYAT FONDU

  АЗЯРБАЙЪАН ЙАЗЫЧЫЛАР БИРЛИЙИНИН ЯДЯБИЙЙАТ ФОНДУ – 1993 илдя ССРИ Ядябиййат Фондунун Азярб. шюбяси (1934 илдя тяшкил олунмушдур) базасында йарадылмышдыр (1993). Бакыдадыр. Тясисчиси Азярб. Йазычылар Бирлийи, али идаряетмя органы Щимайячилик Шурасыдыр. Азярб. ядябиййатынын инкишафына кюмяк етмяк ясас мягсядидир. Фонд Азярб. бядии ядябиййатынын тяблиьи, йени вя классик ясярлярин чапы, йазычы вя шаирляря мцкафатларын верилмяси, хариъи юлкялярин гиймятли ядябиййат нцмуняляринин Азярб. дилиндя няшри вя с. вязифяляри щяйата кечирир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN YAZIÇILAR BİRLİYİNİN ƏDƏBİYYAT FONDU

  АЗЯРБАЙЪАН ЙАЗЫЧЫЛАР БИРЛИЙИНИН ЯДЯБИЙЙАТ ФОНДУ – 1993 илдя ССРИ Ядябиййат Фондунун Азярб. шюбяси (1934 илдя тяшкил олунмушдур) базасында йарадылмышдыр (1993). Бакыдадыр. Тясисчиси Азярб. Йазычылар Бирлийи, али идаряетмя органы Щимайячилик Шурасыдыр. Азярб. ядябиййатынын инкишафына кюмяк етмяк ясас мягсядидир. Фонд Азярб. бядии ядябиййатынын тяблиьи, йени вя классик ясярлярин чапы, йазычы вя шаирляря мцкафатларын верилмяси, хариъи юлкялярин гиймятли ядябиййат нцмуняляринин Азярб. дилиндя няшри вя с. вязифяляри щяйата кечирир.

  AZƏRBAYCAN YAZIÇILAR BİRLİYİNİN ƏDƏBİYYAT FONDU

  АЗЯРБАЙЪАН ЙАЗЫЧЫЛАР БИРЛИЙИНИН ЯДЯБИЙЙАТ ФОНДУ – 1993 илдя ССРИ Ядябиййат Фондунун Азярб. шюбяси (1934 илдя тяшкил олунмушдур) базасында йарадылмышдыр (1993). Бакыдадыр. Тясисчиси Азярб. Йазычылар Бирлийи, али идаряетмя органы Щимайячилик Шурасыдыр. Азярб. ядябиййатынын инкишафына кюмяк етмяк ясас мягсядидир. Фонд Азярб. бядии ядябиййатынын тяблиьи, йени вя классик ясярлярин чапы, йазычы вя шаирляря мцкафатларын верилмяси, хариъи юлкялярин гиймятли ядябиййат нцмуняляринин Азярб. дилиндя няшри вя с. вязифяляри щяйата кечирир.