Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CƏLALABAD

  ЪЯЛАЛАБАД – Яфганыстанын ш.-индя шящяр. Нангарщар яйалятинин инз. м. Ящ. 217,9 мин (2007). Кабил чайы дярясиндя, тягр. 590 м йцксякликдя, Кабил ш.-ндян 177 км ш.-дя, Яфганыстанла Пакистаны бирляшдирян Хайбер кечиди йахынлыьындадыр. Тягр. 1570 илдя Бюйцк моьол щюкмдары Якбяр Ъялаляддин тяряфиндян салынмышдыр. 1834 илдя яфган ямири Дост Мящяммядин мцлкляриня дахил едилмишдир. Ямир Щябибулла вя онун оьлу Ямянулла ханын тцрбяси галмышдыр. Ун-т (1963), тибб коллеъи вар. Кабил–Пишявяр автомобил йолу цзяриндя мцщцм нягл. вя тиъарят мяркязидир. Ири к.т. ващясинин (портаьал, хурма, шякяр гамышы, чялтик вя с. дянли биткиляр) мяркязидир. Йейинти (о ъцмлядян шякяр), каьыз сянайеси мцяссисяляри; Ъялалабад ирригасийа каналынын ясас бяндиндя ИЕС фяалиййят эюстярир. 20 ясрин сонлары – 21 ясрин яввялляриндяки щярби ямялиййатлара гядяр Ъ. яфган задяэанларынын гыш курорту иди. Щярби ямялиййатлар заманы шящяр даьынтылара мяруз галмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CƏLALABAD

  ЪЯЛАЛАБАД – Яфганыстанын ш.-индя шящяр. Нангарщар яйалятинин инз. м. Ящ. 217,9 мин (2007). Кабил чайы дярясиндя, тягр. 590 м йцксякликдя, Кабил ш.-ндян 177 км ш.-дя, Яфганыстанла Пакистаны бирляшдирян Хайбер кечиди йахынлыьындадыр. Тягр. 1570 илдя Бюйцк моьол щюкмдары Якбяр Ъялаляддин тяряфиндян салынмышдыр. 1834 илдя яфган ямири Дост Мящяммядин мцлкляриня дахил едилмишдир. Ямир Щябибулла вя онун оьлу Ямянулла ханын тцрбяси галмышдыр. Ун-т (1963), тибб коллеъи вар. Кабил–Пишявяр автомобил йолу цзяриндя мцщцм нягл. вя тиъарят мяркязидир. Ири к.т. ващясинин (портаьал, хурма, шякяр гамышы, чялтик вя с. дянли биткиляр) мяркязидир. Йейинти (о ъцмлядян шякяр), каьыз сянайеси мцяссисяляри; Ъялалабад ирригасийа каналынын ясас бяндиндя ИЕС фяалиййят эюстярир. 20 ясрин сонлары – 21 ясрин яввялляриндяки щярби ямялиййатлара гядяр Ъ. яфган задяэанларынын гыш курорту иди. Щярби ямялиййатлар заманы шящяр даьынтылара мяруз галмышдыр.

  CƏLALABAD

  ЪЯЛАЛАБАД – Яфганыстанын ш.-индя шящяр. Нангарщар яйалятинин инз. м. Ящ. 217,9 мин (2007). Кабил чайы дярясиндя, тягр. 590 м йцксякликдя, Кабил ш.-ндян 177 км ш.-дя, Яфганыстанла Пакистаны бирляшдирян Хайбер кечиди йахынлыьындадыр. Тягр. 1570 илдя Бюйцк моьол щюкмдары Якбяр Ъялаляддин тяряфиндян салынмышдыр. 1834 илдя яфган ямири Дост Мящяммядин мцлкляриня дахил едилмишдир. Ямир Щябибулла вя онун оьлу Ямянулла ханын тцрбяси галмышдыр. Ун-т (1963), тибб коллеъи вар. Кабил–Пишявяр автомобил йолу цзяриндя мцщцм нягл. вя тиъарят мяркязидир. Ири к.т. ващясинин (портаьал, хурма, шякяр гамышы, чялтик вя с. дянли биткиляр) мяркязидир. Йейинти (о ъцмлядян шякяр), каьыз сянайеси мцяссисяляри; Ъялалабад ирригасийа каналынын ясас бяндиндя ИЕС фяалиййят эюстярир. 20 ясрин сонлары – 21 ясрин яввялляриндяки щярби ямялиййатлара гядяр Ъ. яфган задяэанларынын гыш курорту иди. Щярби ямялиййатлар заманы шящяр даьынтылара мяруз галмышдыр.