Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN YAZIÇILAR BİRLİYİNİN  NATƏVAN  KLUBU

  АЗЯРБАЙЪАН ЙАЗЫЧЫЛАР БИРЛИЙИНИН НАТЯВАН КЛУБУ – 1939 илдян Бакыда  фяалиййят эюстярир. Азярб. ЙБ-нин  мядяни-кцтляви  тядбирляри  (няср, шеир,   драматурэийа,  ушаг   ядябиййаты, бядии  тяръцмя  вя  с.  проблемляриня  щяср олунмуш  йыьынъаг  вя  мцшавиряляр),  пленумлары,  щямчинин  Азярб.,  еляъя  дя  хариъи юлкя шаир вя йазычылары иля эюрцшляр, шеир вя хатиря эеъяляри, ядяби мцзакиря вя диспутлар, йубилейляр кечирир. 

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN YAZIÇILAR BİRLİYİNİN  NATƏVAN  KLUBU

  АЗЯРБАЙЪАН ЙАЗЫЧЫЛАР БИРЛИЙИНИН НАТЯВАН КЛУБУ – 1939 илдян Бакыда  фяалиййят эюстярир. Азярб. ЙБ-нин  мядяни-кцтляви  тядбирляри  (няср, шеир,   драматурэийа,  ушаг   ядябиййаты, бядии  тяръцмя  вя  с.  проблемляриня  щяср олунмуш  йыьынъаг  вя  мцшавиряляр),  пленумлары,  щямчинин  Азярб.,  еляъя  дя  хариъи юлкя шаир вя йазычылары иля эюрцшляр, шеир вя хатиря эеъяляри, ядяби мцзакиря вя диспутлар, йубилейляр кечирир. 

  AZƏRBAYCAN YAZIÇILAR BİRLİYİNİN  NATƏVAN  KLUBU

  АЗЯРБАЙЪАН ЙАЗЫЧЫЛАР БИРЛИЙИНИН НАТЯВАН КЛУБУ – 1939 илдян Бакыда  фяалиййят эюстярир. Азярб. ЙБ-нин  мядяни-кцтляви  тядбирляри  (няср, шеир,   драматурэийа,  ушаг   ядябиййаты, бядии  тяръцмя  вя  с.  проблемляриня  щяср олунмуш  йыьынъаг  вя  мцшавиряляр),  пленумлары,  щямчинин  Азярб.,  еляъя  дя  хариъи юлкя шаир вя йазычылары иля эюрцшляр, шеир вя хатиря эеъяляри, ядяби мцзакиря вя диспутлар, йубилейляр кечирир.