Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN YELKƏNLİ İDMAN FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН  ЙЕЛКЯНЛИ  ИДМАН ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 2000 илдя Бакыда тясис едилмишдир. Бейнялхалг Йелкянли Идман Федерасийасынын (ИСАФ, 2006) цзвцдцр. Азярб. идманчылары О.Новосилтсев  (1952),  Т.Рзайев  (1953),  И.Михайлов (1970),  Т.Среднайа  (2002)   цмумиттифаг вя бейнялхалг йарышларын галиби вя мцкафатчылары  олмушлар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN YELKƏNLİ İDMAN FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН  ЙЕЛКЯНЛИ  ИДМАН ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 2000 илдя Бакыда тясис едилмишдир. Бейнялхалг Йелкянли Идман Федерасийасынын (ИСАФ, 2006) цзвцдцр. Азярб. идманчылары О.Новосилтсев  (1952),  Т.Рзайев  (1953),  И.Михайлов (1970),  Т.Среднайа  (2002)   цмумиттифаг вя бейнялхалг йарышларын галиби вя мцкафатчылары  олмушлар.

  AZƏRBAYCAN YELKƏNLİ İDMAN FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН  ЙЕЛКЯНЛИ  ИДМАН ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 2000 илдя Бакыда тясис едилмишдир. Бейнялхалг Йелкянли Идман Федерасийасынын (ИСАФ, 2006) цзвцдцр. Азярб. идманчылары О.Новосилтсев  (1952),  Т.Рзайев  (1953),  И.Михайлов (1970),  Т.Среднайа  (2002)   цмумиттифаг вя бейнялхалг йарышларын галиби вя мцкафатчылары  олмушлар.