Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ARİOBARZAN II

  АРИОБАРЗАН ЫЫ – Атропатена шащы [тягр. е.я. 20 – тягр. ерамызын 2 или], Ы Артабазын оьлу. Рома тарихчиси Тасит эянълик илляри Ромада кечян А.-ы “ъисмани эюзяллийя вя цстцн мяняви кейфиййятляря малик олан мидийалы” адландырмышды. Таситин “Тарих” ясяриндя йаздыьына эюря, тягр. ерамызын 1 илиндя Октавиан Август “йеня бу халгы (ермяниляри) Артабазын оьлу, щюкмдар Ариобарзанын табелийиня…” вермишди. Парфийалыларын тящрики иля ермяниляр ерамызын 2 илиндя А.-а гаршы цсйан галдырсалар да, А. цсйаны йатырараг онлары йенидян юзцня табе етди.

  Яд.: Алиев И. Очерк истории Атропатены. Б., 1989.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ARİOBARZAN II

  АРИОБАРЗАН ЫЫ – Атропатена шащы [тягр. е.я. 20 – тягр. ерамызын 2 или], Ы Артабазын оьлу. Рома тарихчиси Тасит эянълик илляри Ромада кечян А.-ы “ъисмани эюзяллийя вя цстцн мяняви кейфиййятляря малик олан мидийалы” адландырмышды. Таситин “Тарих” ясяриндя йаздыьына эюря, тягр. ерамызын 1 илиндя Октавиан Август “йеня бу халгы (ермяниляри) Артабазын оьлу, щюкмдар Ариобарзанын табелийиня…” вермишди. Парфийалыларын тящрики иля ермяниляр ерамызын 2 илиндя А.-а гаршы цсйан галдырсалар да, А. цсйаны йатырараг онлары йенидян юзцня табе етди.

  Яд.: Алиев И. Очерк истории Атропатены. Б., 1989.

  ARİOBARZAN II

  АРИОБАРЗАН ЫЫ – Атропатена шащы [тягр. е.я. 20 – тягр. ерамызын 2 или], Ы Артабазын оьлу. Рома тарихчиси Тасит эянълик илляри Ромада кечян А.-ы “ъисмани эюзяллийя вя цстцн мяняви кейфиййятляря малик олан мидийалы” адландырмышды. Таситин “Тарих” ясяриндя йаздыьына эюря, тягр. ерамызын 1 илиндя Октавиан Август “йеня бу халгы (ермяниляри) Артабазын оьлу, щюкмдар Ариобарзанын табелийиня…” вермишди. Парфийалыларын тящрики иля ермяниляр ерамызын 2 илиндя А.-а гаршы цсйан галдырсалар да, А. цсйаны йатырараг онлары йенидян юзцня табе етди.

  Яд.: Алиев И. Очерк истории Атропатены. Б., 1989.