Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  "AZƏRBAYCAN YURD BİLGİSİ"

  “АЗЯРБАЙЪАН ЙУРД БИЛЭИСИ” – елми-нязяри  вя  ядяби  журнал.  Истанбулда 1932 илин йанварында няшря башламышдыр. Редактору  Я.Ъяфяроьлу  олмушдур. Ф.Кюпрцлц,  Ящмяд   Зяки   Валиди,   Мирзя Щаъызадя,   М.   Аьаоьлу,   Ябдцлгядир   Бяйляр вя б. алим вя зийалыларын иштиракы иля няшр едилмишдир. Журналда Азярб. дили вя ядябиййаты, Азярб. тарихи иля баьлы тядгигатлар,   елми-нязяри,   публисистик   мягаляляр дяръ   олунмуш,   Азярбайъан   Халг   Ъцмщуриййяти  вя  онун  сцгутуну,  щямчинин  Гафгазда рус сийасятини тящлил едян йазылара эениш йер верилмишдир. 1932–34 иллярдя журналын 36 сайы няшр едилмиш, бязян 2 нюмряси  бирляшдирилмишди.  “А.й.б..”  1954  илин февралында   Азярб. Кцлтцрцнц  Танытма Дярняйинин  органы  кими  бярпа  едился  дя, йалныз бир (37-ъи) нюмряси чыхмыш вя фяалиййяти  дайандырылмышдыр.  Журнал  (бцтцн сайлары вя Я.Ъяфяроьлунун бир сыра ясярляри  дахил  олмагла)  1984  илдя  Истанбулда 3 ъилддя китаб щалында няшр едилмишдир.

   

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  "AZƏRBAYCAN YURD BİLGİSİ"

  “АЗЯРБАЙЪАН ЙУРД БИЛЭИСИ” – елми-нязяри  вя  ядяби  журнал.  Истанбулда 1932 илин йанварында няшря башламышдыр. Редактору  Я.Ъяфяроьлу  олмушдур. Ф.Кюпрцлц,  Ящмяд   Зяки   Валиди,   Мирзя Щаъызадя,   М.   Аьаоьлу,   Ябдцлгядир   Бяйляр вя б. алим вя зийалыларын иштиракы иля няшр едилмишдир. Журналда Азярб. дили вя ядябиййаты, Азярб. тарихи иля баьлы тядгигатлар,   елми-нязяри,   публисистик   мягаляляр дяръ   олунмуш,   Азярбайъан   Халг   Ъцмщуриййяти  вя  онун  сцгутуну,  щямчинин  Гафгазда рус сийасятини тящлил едян йазылара эениш йер верилмишдир. 1932–34 иллярдя журналын 36 сайы няшр едилмиш, бязян 2 нюмряси  бирляшдирилмишди.  “А.й.б..”  1954  илин февралында   Азярб. Кцлтцрцнц  Танытма Дярняйинин  органы  кими  бярпа  едился  дя, йалныз бир (37-ъи) нюмряси чыхмыш вя фяалиййяти  дайандырылмышдыр.  Журнал  (бцтцн сайлары вя Я.Ъяфяроьлунун бир сыра ясярляри  дахил  олмагла)  1984  илдя  Истанбулда 3 ъилддя китаб щалында няшр едилмишдир.

   

  "AZƏRBAYCAN YURD BİLGİSİ"

  “АЗЯРБАЙЪАН ЙУРД БИЛЭИСИ” – елми-нязяри  вя  ядяби  журнал.  Истанбулда 1932 илин йанварында няшря башламышдыр. Редактору  Я.Ъяфяроьлу  олмушдур. Ф.Кюпрцлц,  Ящмяд   Зяки   Валиди,   Мирзя Щаъызадя,   М.   Аьаоьлу,   Ябдцлгядир   Бяйляр вя б. алим вя зийалыларын иштиракы иля няшр едилмишдир. Журналда Азярб. дили вя ядябиййаты, Азярб. тарихи иля баьлы тядгигатлар,   елми-нязяри,   публисистик   мягаляляр дяръ   олунмуш,   Азярбайъан   Халг   Ъцмщуриййяти  вя  онун  сцгутуну,  щямчинин  Гафгазда рус сийасятини тящлил едян йазылара эениш йер верилмишдир. 1932–34 иллярдя журналын 36 сайы няшр едилмиш, бязян 2 нюмряси  бирляшдирилмишди.  “А.й.б..”  1954  илин февралында   Азярб. Кцлтцрцнц  Танытма Дярняйинин  органы  кими  бярпа  едился  дя, йалныз бир (37-ъи) нюмряси чыхмыш вя фяалиййяти  дайандырылмышдыр.  Журнал  (бцтцн сайлары вя Я.Ъяфяроьлунун бир сыра ясярляри  дахил  олмагла)  1984  илдя  Истанбулда 3 ъилддя китаб щалында няшр едилмишдир.