Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN ZEBUSU

  AЗЯРБАЙЪАН  ЗЕБУСУ –  гарамал йарымнювляриндян биринин (Бос таурус) хцсуси формасы. Ъидовунда пийли вя язяляли щцрэцъц вар. Рянэи гара, сары, нарынъы, гырмызы, боз рянэлярин аь рянэля гарышыьындан ибарят олуб, чилли вя халлыдыр. Щяля гядим заманлардан Астара бюлэясиндя йерли ящали  тяряфиндян йетишдирилмишдир. 1883 илдя Лянкяранда тапылмыш даш мющцр цзяриндя зебу шяклинин олмасы, Гобустан гайаларындакы шякиллярдя щцрэцълц гарамал тясвирляри  онун бу йерлярдя  ерамыздан  чох  яввял  мювъуд олдуьуну   сцбут едир. Субтропик иглимя дюзцмлцлцйц, илбойу тябии аран, мешя вя даь отлагларындан истифадя етмяси, тез кюкялмяси, щяр ил бала вермяси, сцдцнцн йаьлылыьы, йцкдашыма вя гошгуда ишлядилмяси, темпераментлилийи, юзцнц вя баласыны горумасы, ят вя сцдцнцн микроелементлярля зянэинлийи, ган-паразитар хястяликляриня давамлылыьы иля фярглянян, мцхтялиф гарамал ъинсляри иля щибридляшдирмядя эениш истифадя едилмяси онун характерик хцсусиййятляридир. Зебу иля баьлы тядгигатлар З.Вердийевя мяхсусдур. Инякляри  250–  280  кг, буьалары 350–420 кг, йени доьулмуш бузовлар 12– 14 кг эялир. Инякляр илдя 600–800 л (ялверишли бяслямядя 1200–1500 л)  сцд верир. Йаьлылыьы 5–5,5%-дир. Ятлик ъюнэялярин ят чыхары 55%-ядяк олур. Лянкяран, Астара, Лерик, Йардымлы р-нларында йетишдирилир.

  Азярбайъан зебусу.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN ZEBUSU

  AЗЯРБАЙЪАН  ЗЕБУСУ –  гарамал йарымнювляриндян биринин (Бос таурус) хцсуси формасы. Ъидовунда пийли вя язяляли щцрэцъц вар. Рянэи гара, сары, нарынъы, гырмызы, боз рянэлярин аь рянэля гарышыьындан ибарят олуб, чилли вя халлыдыр. Щяля гядим заманлардан Астара бюлэясиндя йерли ящали  тяряфиндян йетишдирилмишдир. 1883 илдя Лянкяранда тапылмыш даш мющцр цзяриндя зебу шяклинин олмасы, Гобустан гайаларындакы шякиллярдя щцрэцълц гарамал тясвирляри  онун бу йерлярдя  ерамыздан  чох  яввял  мювъуд олдуьуну   сцбут едир. Субтропик иглимя дюзцмлцлцйц, илбойу тябии аран, мешя вя даь отлагларындан истифадя етмяси, тез кюкялмяси, щяр ил бала вермяси, сцдцнцн йаьлылыьы, йцкдашыма вя гошгуда ишлядилмяси, темпераментлилийи, юзцнц вя баласыны горумасы, ят вя сцдцнцн микроелементлярля зянэинлийи, ган-паразитар хястяликляриня давамлылыьы иля фярглянян, мцхтялиф гарамал ъинсляри иля щибридляшдирмядя эениш истифадя едилмяси онун характерик хцсусиййятляридир. Зебу иля баьлы тядгигатлар З.Вердийевя мяхсусдур. Инякляри  250–  280  кг, буьалары 350–420 кг, йени доьулмуш бузовлар 12– 14 кг эялир. Инякляр илдя 600–800 л (ялверишли бяслямядя 1200–1500 л)  сцд верир. Йаьлылыьы 5–5,5%-дир. Ятлик ъюнэялярин ят чыхары 55%-ядяк олур. Лянкяран, Астара, Лерик, Йардымлы р-нларында йетишдирилир.

  Азярбайъан зебусу.

  AZƏRBAYCAN ZEBUSU

  AЗЯРБАЙЪАН  ЗЕБУСУ –  гарамал йарымнювляриндян биринин (Бос таурус) хцсуси формасы. Ъидовунда пийли вя язяляли щцрэцъц вар. Рянэи гара, сары, нарынъы, гырмызы, боз рянэлярин аь рянэля гарышыьындан ибарят олуб, чилли вя халлыдыр. Щяля гядим заманлардан Астара бюлэясиндя йерли ящали  тяряфиндян йетишдирилмишдир. 1883 илдя Лянкяранда тапылмыш даш мющцр цзяриндя зебу шяклинин олмасы, Гобустан гайаларындакы шякиллярдя щцрэцълц гарамал тясвирляри  онун бу йерлярдя  ерамыздан  чох  яввял  мювъуд олдуьуну   сцбут едир. Субтропик иглимя дюзцмлцлцйц, илбойу тябии аран, мешя вя даь отлагларындан истифадя етмяси, тез кюкялмяси, щяр ил бала вермяси, сцдцнцн йаьлылыьы, йцкдашыма вя гошгуда ишлядилмяси, темпераментлилийи, юзцнц вя баласыны горумасы, ят вя сцдцнцн микроелементлярля зянэинлийи, ган-паразитар хястяликляриня давамлылыьы иля фярглянян, мцхтялиф гарамал ъинсляри иля щибридляшдирмядя эениш истифадя едилмяси онун характерик хцсусиййятляридир. Зебу иля баьлы тядгигатлар З.Вердийевя мяхсусдур. Инякляри  250–  280  кг, буьалары 350–420 кг, йени доьулмуш бузовлар 12– 14 кг эялир. Инякляр илдя 600–800 л (ялверишли бяслямядя 1200–1500 л)  сцд верир. Йаьлылыьы 5–5,5%-дир. Ятлик ъюнэялярин ят чыхары 55%-ядяк олур. Лянкяран, Астара, Лерик, Йардымлы р-нларында йетишдирилир.

  Азярбайъан зебусу.