Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN ZOOLOQLAR CƏMİYYƏTİ

  АЗЯРБАЙЪАН ЗООЛОГЛАР ЪЯМИЙЙЯТИ – зоолоэийанын мцстягил елм сащяляри цзря (протозоолоэийа, щелминтолоэийа, ентомолоэийа, ихтиолоэийа, териолоэийа,  щерпетолоэийа,  орнитолоэийа  вя щидробиолоэийа)  фяалиййят эюстярян елмииътимаи бирлик. 1998 илдя гейдиййата алынмышдыр. Бакыдадыр. Ясас фяалиййяти надир вя нясли кясилмякдя олан нювлярин юйрянилмяси, онларын биомцхтялифлийинин сахланмасы, еляъя дя алимляри вя тябиятсевярляри ъялб етмякля халг тясяррцфаты ящямиййятли проблемлярин бирэя щялли, ейни заманда зооложи биликлярин тяблиьинин тяшкили истигамятиндядир.  Ъямиййят  респ.  фаунасына щяср олунмуш кцтляви филм, плакат вя буклетляр щазырламыш, бир чох ясярляр няшр етдирмишдир.  АБШ,   Русийа,  Алманийа, Франса, Тцркийя, Эцръцстан вя б. юлкялярин алимляри иля ямякдашлыг едир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN ZOOLOQLAR CƏMİYYƏTİ

  АЗЯРБАЙЪАН ЗООЛОГЛАР ЪЯМИЙЙЯТИ – зоолоэийанын мцстягил елм сащяляри цзря (протозоолоэийа, щелминтолоэийа, ентомолоэийа, ихтиолоэийа, териолоэийа,  щерпетолоэийа,  орнитолоэийа  вя щидробиолоэийа)  фяалиййят эюстярян елмииътимаи бирлик. 1998 илдя гейдиййата алынмышдыр. Бакыдадыр. Ясас фяалиййяти надир вя нясли кясилмякдя олан нювлярин юйрянилмяси, онларын биомцхтялифлийинин сахланмасы, еляъя дя алимляри вя тябиятсевярляри ъялб етмякля халг тясяррцфаты ящямиййятли проблемлярин бирэя щялли, ейни заманда зооложи биликлярин тяблиьинин тяшкили истигамятиндядир.  Ъямиййят  респ.  фаунасына щяср олунмуш кцтляви филм, плакат вя буклетляр щазырламыш, бир чох ясярляр няшр етдирмишдир.  АБШ,   Русийа,  Алманийа, Франса, Тцркийя, Эцръцстан вя б. юлкялярин алимляри иля ямякдашлыг едир.

  AZƏRBAYCAN ZOOLOQLAR CƏMİYYƏTİ

  АЗЯРБАЙЪАН ЗООЛОГЛАР ЪЯМИЙЙЯТИ – зоолоэийанын мцстягил елм сащяляри цзря (протозоолоэийа, щелминтолоэийа, ентомолоэийа, ихтиолоэийа, териолоэийа,  щерпетолоэийа,  орнитолоэийа  вя щидробиолоэийа)  фяалиййят эюстярян елмииътимаи бирлик. 1998 илдя гейдиййата алынмышдыр. Бакыдадыр. Ясас фяалиййяти надир вя нясли кясилмякдя олан нювлярин юйрянилмяси, онларын биомцхтялифлийинин сахланмасы, еляъя дя алимляри вя тябиятсевярляри ъялб етмякля халг тясяррцфаты ящямиййятли проблемлярин бирэя щялли, ейни заманда зооложи биликлярин тяблиьинин тяшкили истигамятиндядир.  Ъямиййят  респ.  фаунасына щяср олунмуш кцтляви филм, плакат вя буклетляр щазырламыш, бир чох ясярляр няшр етдирмишдир.  АБШ,   Русийа,  Алманийа, Франса, Тцркийя, Эцръцстан вя б. юлкялярин алимляри иля ямякдашлыг едир.