Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN-ERMƏNİSTAN KONFRANSI (1919)

  АЗЯРБАЙЪАН-ЕРМЯНИСТАН КОНФРАНСЫ (1919) – Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти (АХЪ) иля Ерм. Респ. арасында мцбащисяли мясяляляри, о ъцмлядян сярщяд мясялялярини мцзакиря етмяк мягсядиля декабрын 14–21-дя Бакыда кечирилмишдир. Азярбайъан-Ермянистан сазишиня (1919) ясасян кечирилян конфрансда АХЪ-ни Ф.Хойски (сядр), М.Щаъынски, Р.Вякилов, Ермянистаны ися Арутцнйантс (сядр), Аргутински-Долгоруков вя Бекзадйан тямсил едирди. Конфрансда галдырылан мясяляляр ятрафында фикир айрылыьы йаранды. Хойскинин илк нювбядя ярази проблемлярини мцзакиря етмяк тяклифи, М.Щаъынскинин ися сярщяд мцбащисяляринин Азярбайъан-Ермянистан сазишиня уйьун олараг щялл едилмясини конфрансын ясас вязифяси саймасы Ермянистан тяряфиндян етиразла гаршыланды. Гаршы тяряф илк нювбядя игтисади-малиййя мясяляляринин мцзакиря олунмасы тяклифини иряли сцрдц. М.Щаъынски бир чох проблемин щяллиндя мцщцм рол ойнайаъаг Гафгаз Конфедерасийасынын йарадылмасыны тяклиф етди. Бу тяклиф ермяни нцмайяндя щейяти тяряфиндян дястяклянди. Мцвафиг гятнамянин гябул едилмяси гярара алынды, Ъянуби Гафгаз респ.-лары щюкумятляриня бунунла баьлы тяклиф верилмяси нязярдя тутулду. Конфрансда мцбащисяли сярщяд-ярази мясяляляри, гачгынлар, еляъя дя тиъарят вя д.й.-ларына даир проблемляр, щямчинин щяр ики респ. вятяндашларынын мящкямящцгуг мцнасибятляри, Азярб. вя Ерм.-ын мцхтялиф шящярляриндя консуллугларын тясиси мясяляляри мцзакиря олунду. Тяряфляр мясялялярин мцзакирясини Тифлис конфрансына кечирмяйи гярара алды (бах Загафгазийа конфрансы). А.-Е. к.-нда проблемлярин щялли цчцн ямяли аддымлар атылмады, тяряфляр арасындакы зиддийятляр щялл едилмяди.

  Яд.: Азярбайъан тарихи (йедди ъилддя). Ъ. 5, Б., 2001.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN-ERMƏNİSTAN KONFRANSI (1919)

  АЗЯРБАЙЪАН-ЕРМЯНИСТАН КОНФРАНСЫ (1919) – Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти (АХЪ) иля Ерм. Респ. арасында мцбащисяли мясяляляри, о ъцмлядян сярщяд мясялялярини мцзакиря етмяк мягсядиля декабрын 14–21-дя Бакыда кечирилмишдир. Азярбайъан-Ермянистан сазишиня (1919) ясасян кечирилян конфрансда АХЪ-ни Ф.Хойски (сядр), М.Щаъынски, Р.Вякилов, Ермянистаны ися Арутцнйантс (сядр), Аргутински-Долгоруков вя Бекзадйан тямсил едирди. Конфрансда галдырылан мясяляляр ятрафында фикир айрылыьы йаранды. Хойскинин илк нювбядя ярази проблемлярини мцзакиря етмяк тяклифи, М.Щаъынскинин ися сярщяд мцбащисяляринин Азярбайъан-Ермянистан сазишиня уйьун олараг щялл едилмясини конфрансын ясас вязифяси саймасы Ермянистан тяряфиндян етиразла гаршыланды. Гаршы тяряф илк нювбядя игтисади-малиййя мясяляляринин мцзакиря олунмасы тяклифини иряли сцрдц. М.Щаъынски бир чох проблемин щяллиндя мцщцм рол ойнайаъаг Гафгаз Конфедерасийасынын йарадылмасыны тяклиф етди. Бу тяклиф ермяни нцмайяндя щейяти тяряфиндян дястяклянди. Мцвафиг гятнамянин гябул едилмяси гярара алынды, Ъянуби Гафгаз респ.-лары щюкумятляриня бунунла баьлы тяклиф верилмяси нязярдя тутулду. Конфрансда мцбащисяли сярщяд-ярази мясяляляри, гачгынлар, еляъя дя тиъарят вя д.й.-ларына даир проблемляр, щямчинин щяр ики респ. вятяндашларынын мящкямящцгуг мцнасибятляри, Азярб. вя Ерм.-ын мцхтялиф шящярляриндя консуллугларын тясиси мясяляляри мцзакиря олунду. Тяряфляр мясялялярин мцзакирясини Тифлис конфрансына кечирмяйи гярара алды (бах Загафгазийа конфрансы). А.-Е. к.-нда проблемлярин щялли цчцн ямяли аддымлар атылмады, тяряфляр арасындакы зиддийятляр щялл едилмяди.

  Яд.: Азярбайъан тарихи (йедди ъилддя). Ъ. 5, Б., 2001.

  AZƏRBAYCAN-ERMƏNİSTAN KONFRANSI (1919)

  АЗЯРБАЙЪАН-ЕРМЯНИСТАН КОНФРАНСЫ (1919) – Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти (АХЪ) иля Ерм. Респ. арасында мцбащисяли мясяляляри, о ъцмлядян сярщяд мясялялярини мцзакиря етмяк мягсядиля декабрын 14–21-дя Бакыда кечирилмишдир. Азярбайъан-Ермянистан сазишиня (1919) ясасян кечирилян конфрансда АХЪ-ни Ф.Хойски (сядр), М.Щаъынски, Р.Вякилов, Ермянистаны ися Арутцнйантс (сядр), Аргутински-Долгоруков вя Бекзадйан тямсил едирди. Конфрансда галдырылан мясяляляр ятрафында фикир айрылыьы йаранды. Хойскинин илк нювбядя ярази проблемлярини мцзакиря етмяк тяклифи, М.Щаъынскинин ися сярщяд мцбащисяляринин Азярбайъан-Ермянистан сазишиня уйьун олараг щялл едилмясини конфрансын ясас вязифяси саймасы Ермянистан тяряфиндян етиразла гаршыланды. Гаршы тяряф илк нювбядя игтисади-малиййя мясяляляринин мцзакиря олунмасы тяклифини иряли сцрдц. М.Щаъынски бир чох проблемин щяллиндя мцщцм рол ойнайаъаг Гафгаз Конфедерасийасынын йарадылмасыны тяклиф етди. Бу тяклиф ермяни нцмайяндя щейяти тяряфиндян дястяклянди. Мцвафиг гятнамянин гябул едилмяси гярара алынды, Ъянуби Гафгаз респ.-лары щюкумятляриня бунунла баьлы тяклиф верилмяси нязярдя тутулду. Конфрансда мцбащисяли сярщяд-ярази мясяляляри, гачгынлар, еляъя дя тиъарят вя д.й.-ларына даир проблемляр, щямчинин щяр ики респ. вятяндашларынын мящкямящцгуг мцнасибятляри, Азярб. вя Ерм.-ын мцхтялиф шящярляриндя консуллугларын тясиси мясяляляри мцзакиря олунду. Тяряфляр мясялялярин мцзакирясини Тифлис конфрансына кечирмяйи гярара алды (бах Загафгазийа конфрансы). А.-Е. к.-нда проблемлярин щялли цчцн ямяли аддымлар атылмады, тяряфляр арасындакы зиддийятляр щялл едилмяди.

  Яд.: Азярбайъан тарихи (йедди ъилддя). Ъ. 5, Б., 2001.