Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CƏLALƏDDİN FİRUZ HİLCİ


  ЪЯЛАЛЯДДИН ФИРУЗ ЩИЛЪИ, Фирузшащ Щалаъи – Щилъиляр сцлалясинин баниси, Дещли султанлыьында бу сцлалядян олан илк щюкмдар [1290–96]. 1290 илдя мямлцк султанларындан олан Дещли щюкмдары Кейгубады юлдцряряк щакимиййятя кечмишди. Пайтахтыны Дещлидян Килугщарийя кючцрмцш вя ону абадлашдырараг “шящри нов” (“йени шящяр”) адландырмышды. Йерли ямирлярин вя раъялярин мцгавимятинин гаршысыны алдыгдан вя мяркязи щакимиййяти мющкямляндирдикдян сонра Дещлини йенидян пайтахт етмишди. Щцлакулары мяьлубиййятя уьратмыш (1292), исламы гябул етмиш монголлары Дещлинин ятрафында йерляшдирмишди. Щакимиййят уьрунда мцбаризядя кцрякяни Ялаяддин Щилъи тяряфиндян юлдцрцлмцшдцр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CƏLALƏDDİN FİRUZ HİLCİ


  ЪЯЛАЛЯДДИН ФИРУЗ ЩИЛЪИ, Фирузшащ Щалаъи – Щилъиляр сцлалясинин баниси, Дещли султанлыьында бу сцлалядян олан илк щюкмдар [1290–96]. 1290 илдя мямлцк султанларындан олан Дещли щюкмдары Кейгубады юлдцряряк щакимиййятя кечмишди. Пайтахтыны Дещлидян Килугщарийя кючцрмцш вя ону абадлашдырараг “шящри нов” (“йени шящяр”) адландырмышды. Йерли ямирлярин вя раъялярин мцгавимятинин гаршысыны алдыгдан вя мяркязи щакимиййяти мющкямляндирдикдян сонра Дещлини йенидян пайтахт етмишди. Щцлакулары мяьлубиййятя уьратмыш (1292), исламы гябул етмиш монголлары Дещлинин ятрафында йерляшдирмишди. Щакимиййят уьрунда мцбаризядя кцрякяни Ялаяддин Щилъи тяряфиндян юлдцрцлмцшдцр.

  CƏLALƏDDİN FİRUZ HİLCİ


  ЪЯЛАЛЯДДИН ФИРУЗ ЩИЛЪИ, Фирузшащ Щалаъи – Щилъиляр сцлалясинин баниси, Дещли султанлыьында бу сцлалядян олан илк щюкмдар [1290–96]. 1290 илдя мямлцк султанларындан олан Дещли щюкмдары Кейгубады юлдцряряк щакимиййятя кечмишди. Пайтахтыны Дещлидян Килугщарийя кючцрмцш вя ону абадлашдырараг “шящри нов” (“йени шящяр”) адландырмышды. Йерли ямирлярин вя раъялярин мцгавимятинин гаршысыны алдыгдан вя мяркязи щакимиййяти мющкямляндирдикдян сонра Дещлини йенидян пайтахт етмишди. Щцлакулары мяьлубиййятя уьратмыш (1292), исламы гябул етмиш монголлары Дещлинин ятрафында йерляшдирмишди. Щакимиййят уьрунда мцбаризядя кцрякяни Ялаяддин Щилъи тяряфиндян юлдцрцлмцшдцр.